Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Công văn số 38-CV/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy VKSND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021. Chiều ngày 13/10/2021, Chi bộ Phòng 8 - Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham dự và chỉ đạo Diễn đàn có đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Đồng chí Lê Văn Sum - Bí thư chi bộ, chủ trì diễn đàn đã quán triệt mục đích, yêu cầu của việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời đề dẫn, gợi ý để các đảng viên trong chi bộ thảo luận, liên hệ, tập trung vào các vấn đề trọng tâm: Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Hữu Ân phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các đảng viên tập trung đi sâu phân tích, trao đổi, bàn bạc một số vấn đề liên quan đến hoạt động của chi bộ, của phòng; tiếp tục học tập, nhận thức chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sâu sắc, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục, hoàn thiện cho bản thân mỗi cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của chi bộ, cơ quan.

Diễn đàn Chi bộ diễn ra trong không khí sôi nổi, có nhiều ý kiến tham luận của đảng viên. Các tham luận đã thẳng thắn đánh giá về ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, những việc đã làm được và chưa làm được, từ đó đưa ra các giải pháp để khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW. 

Kết luận Diễn đàn, đồng chí Lê Văn Sum khẳng định: Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc là hoạt động mang tính lâu dài và liên tục. Đồng chí yêu cầu đảng viên chi bộ tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm trong việc nhận diện, cảnh giác và chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; biết khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh. Kết thúc diễn đàn, Chi bộ đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.