09:46 ICT Thứ năm, 29/10/2020
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII *** SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT *** TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT *** THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC LIÊM CHÍNH, HÀNH ĐỘNG, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ *** CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT *** BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN LÀ MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU TRONG THỰC THI CÔNG VỤ CỦA MỖI CÁN BỘ NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ VKSND cấp huyện

Thứ sáu - 20/09/2019 17:46

       Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 30/3/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 603/QĐ-VKS ngày 12/5/2016 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị và Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND cấp huyện năm 2019. Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND huyện Gio Linh và VKSND huyện Cam Lộ. Đối với các đơn vị không thuộc đối tượng trực tiếp kiểm tra, tự tiến hành kiểm tra và gửi báo cáo theo đề cương về Ban Chỉ đạo (qua Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Trị).

(Ban Chỉ đạo kiểm tra tại VKSND huyện Cam Lộ)

       Kết quả kiểm tra cho thấy: Nhìn chung, lãnh đạo VKSND huyện Cam Lộ và lãnh đạo VKSND huyện Gio Linh đã chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan. Việc chấp hành pháp luật và quy định của Ngành trong công tác bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức; người lao động hợp lý. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao; Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/03/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND; Quyết định số 603/QĐ-VKS-P15 ngày 12/5/2016 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND tỉnh Quảng Trị; Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC–V11 ngày 04/9/2014 của VKSND tối cao " Hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân" và đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao ý thức công chức, người lao động trong việc sử dụng kinh phí và quản lý tài sản công nên không xảy ra tình trạng chi tiêu không đúng chế độ, sử dụng tài sản không đúng mục đích gây thất thoát kinh phí, tài sản Nhà nước.

(Ban Chỉ đạo kiểm tra tại VKSND huyện Gio Linh)

       VKSND huyện Cam Lộ và VKSND huyện Gio Linh đã tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp của công chức và người lao động trong đơn vị mình tham gia vào các chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan. Đã tạo điều kiện và cơ chế thuận lợi để công chức, người lao động tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan; việc sử dụng kinh phí hoạt động; việc chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan; việc thực hiện các loại quy chế về nghiệp vụ và các loại quy chế đơn vị đã ban hành; việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động. Đặc biệt, cả hai đơn vị đều chú trọng xây dựng tốt mối quan hệ công tác giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, ban ngành khác tại địa phương, nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

       Đánh giá chung, về cơ bản VKSND  huyện Cam Lộ và VKSND  huyện Gio Linh đã phát huy dân chủ thực sự, hoàn thành tốt các mặt công tác theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tinh thần đoàn kết nội bộ cơ quan ngày càng được củng cố và tăng cường, tạo động lực cho công chức, người lao động thêm yêu ngành, yêu nghề; mỗi một công chức, người lao động đều có tâm lý nhẹ nhàng, vui vẻ, luôn coi cơ quan, đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình, coi đồng sự như anh em ruột thịt trong gia đình. Hiệu quả công tác nhờ vậy mà không ngừng được nâng lên rõ nét theo thời gian.

       Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, việc thực hiện quy chế dân chủ tại VKSND huyện Cam Lộ và VKSND  huyện Gio Linh đều có chung một số tồn tại, hạn chế. Đó là, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan chưa được thường xuyên. Công tác sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện quy chế dân chủ chưa được tổ chức riêng biệt nên việc đánh giá chưa được đầy đủ theo quy định ; Ban Thanh tra nhân dân được bầu và kiện toàn kịp thời, đúng quy định, nhưng chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, nên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; Việc mở sổ sách và ghi chép nội dung các cuộc họp giao ban, họp Chi bộ chưa được đầy đủ, rõ ràng.

       Trên cơ sở kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND huyện Cam Lộ và VKSND huyện Gio Linh, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Viện trưởng và thống nhất đưa ra một số kiến nghị yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện sau:

       1. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của hai cơ quan cần được hoạt động thường xuyên. Hằng năm, phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tiến hành sơ kết, tổng kết; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ. Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm phải được xây dựng chất lượng và gửi về Ban chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ VKSND tỉnh đúng thời gian quy định.

       2. Ban chấp hành công đoàn cơ quan cần chủ động báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Trước hết, Ban Thanh tra nhân dân phải  xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động hàng năm theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ“ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân” và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của Liên đoàn lao động Việt Nam “Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân”.

       Có thể khẳng định rằng phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị có vai trò quan trọng góp phần để cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ. Vì lẽ đó, mỗi công chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị phải luôn nhận thức được rằng việc triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ là một công tác thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện để mỗi thành viên trong xã hội phát huy quyền làm chủ của mình; góp phần đẩy lùi tình trạng quan liêu, cửa quyền trong bộ máy quản lý của cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tác giả bài viết: Lê Quang Anh - Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ VKSND tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 28
  • Khách viếng thăm: 16
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 11
  • Hôm nay: 4903
  • Tháng hiện tại: 265550
  • Tổng lượt truy cập: 10617519