09:52 ICT Thứ năm, 04/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

Cần quy định kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính – nhìn từ góc độ kiểm sát hoạt động tư pháp của tòa án nhân dân tối cao

Thứ ba - 15/10/2013 16:31

1. Đặt vấn đề

Trong lịch sử hình thành và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), hơn 40 năm, từ năm 1960 (Luật tổ chức VKSND được công bố) đến năm 2001 (Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992), VKSND được giao thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật (KSVTTPL), thực hành quyền công tố theo quy định của các Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và các Luật Tổ chức VKSND 1960, 1981, 1992. Đối tượng tác động của hoạt động KSVTTPL trong thời kỳ này là sự tuân thủ pháp luật trên các lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội và hoạt động tư pháp của các chủ thể, trong đó có sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính. Chính vì vậy, các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trước năm 2001 đều quy định có tính nguyên tắc: VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính (1). Từ năm 2001 đến nay, thực hiện Hiến pháp 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001), VKSND không thực hiện chức năng KSVTTPL trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội (kiểm sát chung), trong đó có KSVTTPL trong việc xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, xuất phát từ thực trạng về chấp hành pháp luật trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính và sự bất cập của cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động này thời gian qua nên đã có nhiều ý kiến đề nghị nên quy định chức năng KSVTTPL trong việc xử lý vi phạm hành chính cho VKSND. Đặc biệt, hiện nay Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cho cơ quan tư pháp – Tòa án nhân dân có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo trình tự, thủ tục tố tụng tư pháp (biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc)-là những biện pháp cưỡng chế nhà nướcnghiêm khắc, hạn chế quyền tự do của công dân,thì vấn đề KSVTTPL về xử lý vi phạm hành chính cần phải được đặt ra để nghiên cứu và quy định trong Luật.

2. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân

Xử lý vi phạm hành chính là một trong những nội dung của hoạt hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, do các chủ thể quản lý hành chính Nhà nước thực hiện là chủ yếu. Trước khi Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được ban hành, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính qua các thời kỳ và Nghị định của Chính phủ quy đinh định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định Tòa án nhân dân chỉ có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi gây rối trật tự tại phiên tòa, vi phạm trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp (áp dụng một trong các hình thức phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền và áp dụng biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả). Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính pháp luật chỉ  giao cho cơ quan hành chính Nhà nước (Ủy ban nhân dân các cấp).

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIIIđã thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012)quy định chuyển thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) sang cơ quan tư pháp - Tòa án nhân dân (2). Việc Luật giao thẩm quyền xem xét, quyết định các biện pháp xử lý hành chính cho Tòa án nhân dân thực hiện là một trong những nội dung mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 so với các Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trước đó. Đây là một cải cách thật sự lớn và có ý nghĩa sâu sắc dưới giác độ bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thể hiện xu hướng tiến bộ, dân chủ, thực hiện đúng tinh thần "các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người",  "hình thành cơ chế pháp lý để Chính phủ thực hiện quyền yêu cầu xem xét, xử lý bằng thủ tục tư pháp đối với mọi vi phạm nghiêm trọng được phát hiện trong quá trình quản lý, tổ chức thi hành pháp luật", "tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm sự bình đẳng của công dân và cơ quan công quyền trước Tòa án" đã được khẳng định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020".

Về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộckhông quy đinh trong Luật xử lý vi phạm hành chính mà Luật quy định giao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định(3). Như vậy, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcdưới hình thức là Pháp lệnh hay Nghị quyết, thì đó chính là văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động tố tụng trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo đề nghị của cơ quan hành chính Nhà nước. Theo đó hoạt động xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộccủa Tòa án nhân dân được thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng – thủ tục tư pháp mà về tính chất là một trong những lĩnh vực hoạt động tư pháp của Tòa án nhân dân.

3. Đề xuất kiến nghị quy định VKSND có trách nhiệm KSVTTPL trong việc xử lý vi phạm hành chính

Lịch sử lập pháp về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, kể cả thời kỳ tiền thân là Viện Công tố cho thấy, mặc dù ở các giai đoạn lịch sử khác nhau, pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ của VKSND ở mức độ khác nhau, song KSVTTPL đối với hoạt động tư pháp của Tòa án nhân dân là yêu cầu khách quan, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ và quá trình hình thành, phát triển của VKSND dù là mô hình cơ quan Công tố tổ chức trong Tòa án, Viện công tố hay VKSND. Trách nhiệm, quyền hạn của VKSND trong khi tiến hành KSVTTPL đối với hoạt động tư pháp của Tòa án nhân dân có khi được mở rộng hoặc thu hẹp tuỳ theo quan niệm lập pháp của từng thời kỳ song đều được quy định tương đối rõ ràng, cụ thể việc tuân theo pháp luật trong hoạt động gải quyết các vụ việc theo trình tự, thủ tục tố tụng là đối tượng của hoạt động KSVTTPL.

Do các biện pháp xử lý hành chính (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) là những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của chế tài hành chínhvà việc áp dụng các biện pháp này sẽ hạn chế trực tiếp quyền tự do của công dân, do cơ quan tư pháp - Tòa án án nhân dân áp dụng theo trình tự, thủ tục tố tụng (thủ tục tư pháp) nên việc nghiên cứu, xây dựng quy định VKSND có nhiệm vụ KSVTTPL trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới đây là cần thiết và phù hợp.

       Chúng tôi cho rằng, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy địnhchuyển thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính sang Tòa án làcơ sở pháp lý cho việc ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó có việc nghiên cứu, quy định chức năng KSVTTPL nói chung và KSVTTPL trong việc xử lý vi phạm hành chính nói riêng.

       Một trong những nội dung nhận được quan tâm trong quá trình tham gia ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đó là việc có nên phục hồi chức năng KSVTTPL trong lĩnh vực hành chính-kinh tế- xã hội (kiểm sát chung) cho VKSND hay không ? Về vấn đề này, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, khi thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt vấn đề giao lại chức năng kiểm sát chung cho VKSND, như: PGS.TS. Thiếu tuớng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh; PGS.TS, Trung tướng Trần Văn Độ, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương...Nhất là phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại Hội nghị toàn quốc ngành Kiểm sát nhân dân ngày 6, 7/12/2012 đã chỉ rõ: “...một trong những nội dung quan trọng của Cương lĩnh và Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ là phải bảo đảm sự kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Qua thảo luận cho ý kiến lần đầu về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã thể hiện ý chí là phải tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước. Không ít ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị cần xem xét việc giao lại chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội (kiểm sát chung) để ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện nhằm khắc phục những bất cập trong cơ chế kiểm tra, giám sát hiện nay ở Nhà nước ta. Từ những vấn đề gợi mở nêu trên, đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, tích cực đóng góp ý kiến vào quá trình sửa đổi Hiến pháp thời gian tới và cụ thể hóa trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) tới đây”. Quan điểm giao lại chức năng kiểm sát chung cho VKSND cũng được nhiều nhà khoa học pháp lý ủng hộ. Theo GS. TSKH Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, thì: “nhu cầu về sự kiểm tra, giám sát trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đã và đang được đặt ra một cách bức thiết hơn bao giờ hết trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta nhằm mục đích bảo đảm dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân, bảo đảm kỷ cương và trật tự xã hội, nghiêm trị những hành vi xâm phạm đến lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, xâm phạm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Đồng thời, chúng ta cũng nhận thấy sự bất cập của hệ thống các cơ chế và hình thức thực hiện việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Trong bối cảnh đó, nhìn nhận thiết chế VKS nhân dân ở nước ta trong chiều dài lịch sử của nó có thể thấy, với vị trí và tính chất Hiến định, với hình thức tổ chức, với các chức năng được giao tương ứng, thì đây là thiết chế mang trong mình nó nhiều tố chất của một thiết chế giám sát quyền lực hữu hiệu”(4). PGS. TS Nguyễn Thái Phúc, Giám đốc Học viện Tư pháp, cho rằng: ...Trong điều kiện không có đối trọng và kiềm chế lẫn nhau giữa các quyền lực như ở các nhà nước theo nguyên tắc phân quyền thì quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động nhà nước là cách thức kiểm soát quyền lực chủ yếu ở nước ta và vì thế đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực của Nhà nước trước hết phải là hoàn thiện cách thức, cơ chế giám sát quyền lực nhà nước, kiện toàn các cơ quan và các thiết chế giám sát. Trong cơ chế giám sát đó thì VKS là một thành tố, là thiết chế giám sát có tính chuyên nghiệp cần thiết cho Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình...trong định hướng hoàn thiện phương thức giám sát quyền lực nhà nước thông qua giám sát tối cao của Quốc hội thì giải pháp đúng đắn là hoàn thiện mô hình VKS để VKS thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy của Quốc hội trong việc thực hiện quyền giám sát tối cao của mình. “Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần tiếp tục khẳng định mô hình VKS với các chức năng như quy định trong các bản Hiến pháp trước năm 2001” (tức là giao lại chức năng kiểm sát chung cho VKS). Đó là giải pháp phù hợp nhất với những định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc hội khoá XIII xác định....(5). Quan điểm giao lại chức năng kiểm sát chung cho VKSND cũng nhận được sự đồng tình của rất nhiều ý kiến trong và ngoài ngành Kiểm sát.

       Theo tác giả, việc quy định phục hồi chức năng kiểm sát chung cho VKSND là vấn đề lớn sẽ tiếp tục được nghiên cứu. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề nghị cần quy định trách nhiệm KSVTTPL trong việc xử lý vi phạm hành chính cho VKSND trong Hiến pháp sửa đổi tới đây và Luật Tổ chức VKSND đang xây dựng, xuất phát từ những cơ sở sau đây:

       Thứ nhất,  xuất phát từ nhu cầu hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ

       Lịch sử hình thành và phát triển bộ máy Nhà nước ta hơn 65 năm qua đã khẳng định rằng, để hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước đạt hiệu quả cao, đòi hỏi phải có cơ chế kiểm tra, giám sát. Bất kỳ cơ quan nhà nước nào cũng đều tồn tại (có) hoạt động thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của cơ quan đó (cơ chế giám sát từ bên trong của hệ thống). Cơ chế giám sát bên trong, hay còn gọi là tự kiểm tra, giám sát hoạt động của chính mình (cơ quan, tổ chức) là một khâu trong quy trình quản lý và đó là nhu cầu khách quan. Tuy nhiên, cơ chế tự kiểm tra, giám sát từ bên trong của chủ thể thực hiện quyền lực nhà nước bao giờ cũng có những yếu tố chủ quan, khó kiểm soát được hoạt động của chính mình nên đã dẫn đến vi phạm pháp luật là khó tránh khỏi. Để khắc phục tình trạng này, cần thiết phải có một cơ chế kiểm tra, giám sát từ bên ngoài do một cơ quan chuyên trách thực hiện. Ở nước ta, một trong những hình thức cuả cơ chế kiểm tra, giám sát từ bên ngoài đối với cơ quan nhà nước, tổ chức đó là hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực Nhà nước và hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát - hoạt động kiểm tra, giám sát bên ngoài của hệ thống cơ quan chuyên trách. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Viện kiểm sát ở nước ta gắn với quá trình xây dựng và phát triển nhà nước Việt Nam và xuất phát từ quan điểm của Lênin về Nhà nước và Pháp luật, gắn liền với yêu cầu của nhiệm vụ bảo đảm pháp chế thống nhất.

  Thứ hai, Xuất phát từ đặc điểm chế độ chính trị và nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước ở  nước ta

Về chế độ chính trị, chúng ta không chấp nhận đa nguyên chính trị và đa Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Bộ máy Nhà nước ta được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền, không theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Theo nguyên tắc tập quyền, thì quyền lực nhà nước là thống nhất, chủ thể duy nhất của quyền lực nhà nước là nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Quốc hội được khẳng định là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Song, do tính chất của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; phần lớn đại biểu Quốc hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chế độ làm việc của Quốc hội thông qua các kỳ họp v.v…nên Quốc hội chỉ thực hiện quyền lập Hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước thông qua hình thức nghe, xem xét báo cao (giám sát gián tiếp). Đối với hoạt động kiểm tra, giám sát trực tiếp bên ngoài hệ thống đối với hoạt động thực hiện quyền lực Nhà nước, Quốc hội giao cho hệ thống cơ quan chuyên trách, trong đó có VKSND. Với đặc điểm về chính trị và tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước ở   nước ta, thì việc giao cho VKSND thực hiện chức năng KSVTTPL, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất là thích hợp.

       Thứ ba,xuất phát từ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà một trong những nội dung cốt lõi chính là sự quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật, sự tuân theo pháp luật triệt để của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và công dân phải đặt mình trong khuôn khổ của pháp luật. Nội dung này đặt ra nhiều yêu cầu nặng nề, mà một trong những nhiệm vụ đó là phải xây dựng một cơ chế bảo đảm sự tuân thủ pháp luật và xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền dân chủ của nhân dân, bảo đảm sự an toàn và môi trường pháp lý đáng tin cậy trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Trong các cơ chế để bảo đảm thực hiện yêu cầu nêu trên, thì cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng, đảm bảo mọi lĩnh vực thực hiện quyền lực nhà nước đều phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đặc biệt phải thiết lập cho được các cơ chế giám sát độc lập, hoạt động khách quan, hiệu quả. Chính vì vậy, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta (bổ sung, phát triển năm 2011) và Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân...Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng cường các cơ chế giám sát(6). Vì vậy, việc nghiên cứu, quy định cho VKSND với tính chất là một hệ thống cơ quan độc lập trong bộ máy nhà nước, được Quốc hội giao thực hiện chức năng KSVTTPL (tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm sát trên các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp) là biện pháp quan trọng góp phần đẩy mạnh cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực Nhà nước theo yêu cầu của Đảng là cần thiết và phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta.

Thứ tư,xuất phát từ yêu cầu cần khắc phục bất cập về cơ chế kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm hành chính hiện nay

Trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính – một trong những lĩnh vực hoạt động kiểm sát chung của VKSND thực hiện rất hiệu quả trước thời điểm năm 2001. Sau khi VKSND thôi không thực hiện chức năng kiểm sát chung, hoạt động xử lý vi phạm hành chính chưa được kiểm tra, giám sát chặt chẽ bởi các thiết chế giám sát độc lập, gần như bị bỏ ngõ là một trong những nguyên nhân dẫn đến những sai phạm không được phát hiện, xử lý, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Vì vậy, cần giao cho VKSND với tính chất là thiết chế kiểm tra, giám sát độc lập thực hiện chức năng KSVTTPL đối với hoạt động xử lý vi phạm hành chính nhằm bảo đảm không để lọt tội phạm và người phạm tội, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của VKSNDpháp luật quy định là VKSND có trách nhiệm bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Quy định cho VKSND thực hiện KSVTTPL trong việc xử lý vi phạm hành chính chính là tạo cơ chê, điều kiện thuận lợi để VKSND thực hiện tốt trách nhiệm bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tóm lại :Xuất phát từ quan điểm, yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện bộ máy Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta; yêu cầu đảm bảo pháp chế thống nhất và bảo đảm tất cả các hoạt động thực hiện quyền lực Nhà nước phải được  kiểm tra, giám sát, kiểm soát, cần thiết quy định trong các đạo luật của Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội VKSND có trách nhiệm KSVTTPL trong việc xử lý vi phạm hành chính, trong đó có hoạt động xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành củaTòa ánnhân dân.

 

 
   

 (1) Điều 3 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 ; Điều 4 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995.

 (2) Các Điều từ 100-105 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

   (3) Điều 106 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

   (4) GS. TSKH Đào Trí Úc, “Sửa đổi Hiến pháp và vấn đề sửa đổi, bổ sung quy định về Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp”, Tạp chí Kiểm sát số 06/2012).

(5) PGS. TS Nguyễn Thái Phúc, “Chức năng, nhiệm vụ của VKSND và những vấn đề đặt ra đối với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, Tạp chí Kiểm sát số 13/2012.

(6) Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Nhà xuất bản Chinh Trị quốc gia.

 

 

 

 

Tác giả bài viết: (ThS. Phạm Vũ Ngọc Quang - T.P12 VKSND tỉnh Quảng Trị)

Nguồn tin: Tạp chí kiểm sát (Số 19 - Tháng 10/2013)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 71
  • Khách viếng thăm: 50
  • Thành viên online: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 20
  • Hôm nay: 3574
  • Tháng hiện tại: 28013
  • Tổng lượt truy cập: 11697143