00:19 ICT Thứ hai, 19/04/2021
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2014 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thứ tư - 12/02/2014 10:05

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TỐI CAO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                                                 

         TỈNH QUẢNG TRỊ                        Quảng Trị, ngày 08 tháng 02 năm 2014

      Số: 93/KH-VKS-VP

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền năm 2014 của ngành Kiểm sát nhân dân

 tỉnh Quảng Trị

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch số 04/KH-BCĐTT ngày 27/01/2014 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2014,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị xây dựng Kế hoạch công tác tuyền truyền năm 2014 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị như sau:

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN NĂM 2014:

Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014 có nêu rõ công tác tuyên truyền năm 2014 là: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sỏt nhõn dõn tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử trong Ngành theo hướng chuyên sâu về nội dung, lĩnh vực, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, thời lượng phát sóng Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Ngành. Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát địa phương trong công tác tuyên truyền. Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và các trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát các cấp tập trung tuyên truyền về hoạt động của ngành; xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp; chú trọng tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp (sửa đổi năm 2013) và các dự án luật được giao chủ trì soạn thảo. Theo đó, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dõn xác định trọng tâm nội dung công tác tuyên truyền năm 2014 cần tập trung vào những vấn đề sau:

1. Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết, kết luận về cải cách tư pháp của Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; Chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Ngành, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về định hướng, chủ trương công tác kiểm sát từng quý, cả năm 2014.

2. Tuyền truyền, phổ biến pháp luật; tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, xây dựng các luật được Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát nhân dân soạn thảo: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi;

3. Thông tin, tuyên truyền về khoa học nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động công tác kiểm sát, trọng tâm là: Thực hiện cải cách tư pháp trong Ngành; tăng cường trách nhiệm công tố trong điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; công tác phối hợp phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tư pháp … Tăng cường các biện pháp nhằm chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và các chủ trương công tác lớn mà Ngành đang triển khai;

4. Tuyên truyền về kết quả các mặt hoạt động, công tác của các đơn vị trong Ngành, trọng tâm là: Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Kết quả các phong trào thi đua, nhân rộng điễn hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát; Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể; Tuyên truyền kịp thời về kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, của Ngành về cải cách công vụ, công chức, thi tuyển công chức, thi chọn nguồn Kiểm sát viên …;

5. Tập trung tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đặc biệt là phải nâng cao chất lượng tin, bài đăng tải trên các báo chí của Ngành, nâng cao chất lượng thông tin, truyền tải qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng các phương thức thích hợp và qua kênh Trang thông tin điện tử của đơn vị.

6.Tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất do Đảng, Nhà nước, các ngày lễ lớn và nhiệm vụ khác do lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc động viên, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức của đơn vị mình tham gia viết tin, bài dựa vào những vấn đề trọng tâm cần tuyên truyền như đã nêu trên, gửi ảnh, tin, bài về Tổ tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (thông qua Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ  email: xuangiaovksqt@gmail.com hoặc webvksqt@gmail.com).

2. Tổ tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Tri tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyền truyền. Tổ tuyên truyền có trách nhiệm biên tập, sử dụng hình ảnh, tin, bài của cộng tác viên gửi đến để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng thời, Tổ tuyên truyền phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền.

3. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị để khai thác các tin, bài được gửi về để trình Tổ tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị biên tập đưa vào sử dụng trên trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các báo chí khác; Tổng hợp số liệu các tin, bài được gửi về để định kỳ báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền của các đơn vị.

4. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị giao chỉ tiêu cho Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc: ít nhất mỗi tuần phải có 01 tin, mỗi tháng phải có 01 bài gửi về Tổ tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

5. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị mình để thực hiện. Trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác năm của đơn vị mình có nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác tuyên truyền và gửi về Tổ tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                   KT.VIỆN TRƯỞNG

-VKSND các huyện, thị xã thành phố;                                   PHÓ VIỆN TRƯỞNG    

-Các đơn vị trực thuộc;    

-Ban chỉ đạo tuyên truyền-VKSNDTC;                                

-Lãnh đạo Viện tỉnh;

-Thành viên Tổ tuyên truyền;

-Lưu: VP.

                                                                                                            Trần Hữu Ân

Tác giả bài viết: Tổ tuyên truyền -VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn