01:20 ICT Thứ hai, 19/04/2021
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

NHỮNG VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUI CHẾ 59 VÀ QUYẾT ĐỊNH 487 VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN,GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,TỐ CÁO CỦA VKSND.

Thứ năm - 10/07/2014 09:50

Năm 2006, trên cơ sở Luật Khiếu nại tố cáo, BLTTHS năm 2003, BLTTDS năm 2004 và Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BTP ngày 10/8/2005, số 03/2005/TTLT-VKSTC-TANDTC ngày 1/9/2005, Viện KSND tối cao ban hành "Quy chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát nhân dân" (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006-QĐ-VKSTC-V7 ngày 06/2/2006; Sau đây gọi là "Quy chế 59").Ngày 4/9/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao ra Quyết định số 487/QĐ-VKSTC-V7 về giao nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp (gọi tắt là Quyết định 487) .Bản quy chế 59 và quết định 487 đã khái quát được chức năng nhiệm vụ về công tác khiếu tố của ngành Kiểm sát trên cơ sở quy định của pháp luật, đã hướng dẫn khá cụ thể trong công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tô tố cáo. Bản quy chế và quyết định đã tạo điều kiện thuận lợi cho VKSND các cấp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác khiếu tố.Góp phần giải quyết một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo nêu trong Chỉ thị 09/CT-TW, tạo bước chuyển biến tích cực trong khâu công tác này. Tuy nhiên sau gần 8 năm thực hiện qui chế 59 quyết  định 487 cũng đã bộc lộ những khó khăn vướng mắc.

NHỮNG VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC,BẤT CẬP.

1.Trong tiếp công dân:

Theo qui định tại khoản 1 điều 3 qui chế 59:”Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm bố trí phòng tiếp công dân tại trụ sở cơ quan ở vị trí thuận tiện. Phòng tiếp công dân phải có biển đề: “Phòng tiếp công dân”, có niêm yết nội quy và lịch tiếp công dân”.

Thực tế đã bố trí phòng tiếp dân độc lập, nhưng vẫn nằm chung trong tòa nhà làm việc trụ sở chính của cơ quan.Việc bố trí phòng tiếp công dân chung và gần các phòng làm việc khác là bất cập, làm ảnh hưởng chất lượng công tác nói chung. Bởi vì khi công dân đến phòng tiếp công dân VKS với mong muốn những thắc mắc của mình sẽ được lãnh đạo, cán bộ kiểm sát tiếp nhận, phân giải, hướng dẫn. Một số trường hợp do nhận thức của công dân có hạn chế nên muốn được tranh luận, đối thoại bình đẳng, trực tiếp… Vì vậy, việc bố trí phòng tiếp dân gần phòng làm việc khác sẽ tạo tâm lý ngại ngùng, không muốn thẳng thắn trình bày với người tiếp dân sợ làm ảnh hưởng đến công tác của người xung quanh.

Việc phối hợp giữa bộ phận khiếu tố và nghiệp vụ trong tiếp công dân là cần thiết. Vì đa số nội dung tiếp công dân có liên quan đến vụ việc do bộ phận nghiệp vụ giải quyết, nên có sự tham gia của bộ phận nghiệp vụ sẽ nâng cao chất lượng tiếp công dân. Thông qua tiếp công dân bộ phận nghiệp vụ còn thu thập được những thông tin bổ ích cho giải quyết vụ việc một cách chính xác,hoặc khi tiếp công dân của các đơn vị liên quan không chỉ thông báo cho đơn vị khiếu tố biết mà cần phải mời đơn vị khiếu tố dự để nắm bắt theo dõi quản lý.Theo qui đinh tại điểm a,b, khoản 2 điều 5 qui chế 59 chỉ  qui định :”...thông báo cho đơn vị khiếu tố biết” là bất cập chưa có sự ràng buộc .

2.Trong việc tiếp nhận, giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo:

    - Tại Điều 12 qui chế 59 qui định : Nhiệm vụ của đơn vị Khiếu tố trong tiếp nhận, phân loại và xử lý khiếu nại, tố cáotuy nhiên tại Điều 5 Quyết định 487 chỉ quy định nhiệm vụ đối với Vụ Khiếu tố VKSNDTC mà không nêu cụ thể nhiệm vụ này đối với Phòng khiếu tố VKSND cấp tỉnh và bộ phận Khiếu tố VKSND cấp huyện; do đó, khi tổ chức thực hiện Quyết định 487, đơn vị trên còn gặp nhiều lúng túng và cho rằng Phòng Khiếu tố chỉ làm nhiệm vụ trung chuyển đơn, không chú trọng công tác kiểm sát, giải quyết đơn, trái  lại Phòng khiếu tố VKSND cấp tỉnh và bộ phận Khiếu tố VKSND cấp huyện  không quản lý được  bỡi  quyết 487 không đề cập.

-Trong thực tế có một số loại đơn không phải là đơn tư pháp như: Đơn kiến nghị, đề nghị, kêu oan…  nhưng có liên quan đến các vụ việc mà Viện kiểm sát đang thực hiện chức năng kiểm sát, được công dân gửi đến rất nhiều. Vì chưa có quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngành về xử lý giải quyết loại đơn này như thế nào, nên tuỳ từng trường hợp mà Viện kiểm sát đã trả lại đơn hoặc thông báo chỉ dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, nhưng rất nhiều trường hợp công dân tiếp tục gửi đơn đến Viện kiểm sát, nguyên nhân do các cơ quan khác không thụ lý giải quyết. Vì vậy cần nghiên cứu bổ sung vào qui chế để tháo gỡ khó khăn.

-Về phân loại khiếu  nại trong hoạt động  tư pháp: 

Theo khoản 7 điều 15 qui chế 59 qui định:Khiếu nại về bồi thường thiệt hại theo Nghi quyết số 388,trong lúc luật TNBTNN đã ban hành và có hiệu lực từ năm 2010.

-Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo 

- Theo qui định của luật tố tụng hình sự :Đối với đơn khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Thủ trưởng cơ quan Điều tra, theo quy định thuộc thẩm quyền giải quyết cuối cùng của VKS. Xét thực chất là VKS xem xét lại việc giải quyết đơn khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan điều tra. Vì vậy theo chúng tôi nên thụ lý đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giai quyet đối với cơ quan điều tra . Tương tự đối với đơn khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại trả lại đơn khởi kiện của Toà án nhân dân, nên thụ lý đơn này là thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết đối với loại đơn này.

           - Về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Điều 23 qui chế 59 qui định : Về trình tự, thủ tục trong thực hiện kiểm sát .

+Tại điểm d khoản 1 qui định:“Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan tư pháp (chỉ áp dụng trong kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự).”

+Tại điểm d khoản 2 tiếp tục qui định: “Việc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan tư pháp chỉ tiến hành trong tố tụng hình sự và chỉ thực hiện khi qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được cung cấp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thấy việc giải quyết chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.”

Như vậy Viện kiểm sát thực hiện quyền trực tiếp kiểm sát phải lệ thuộc vào các biện pháp yêu cầu  gián tiếp trước đó :Yêu cầu cơ quan tư pháp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Viện kiểm sát. Trong thực tế để áp dụng các biện pháp yêu cầu gián  tiếp đế nắm ,nghiên cứu phát hiện chưa đúng qui định pháp luật( hay được xem là có vi phạm pháp luật) mới trực tiếp kiểm sát là rất hạn chế trong công tác kiểm sát,mà mục đích của công tác kiểm sát  là qua kiểm sát để phát hiện vi phạm để kiến nghị đối tượng bị kiểm sát làm tốt hơn công việc được giao, ví dụ :Trong qui chế  công tác kiểm sát  tạm giữ, tạm giam  qui định hàng quí trực tiếp kiểm sát 1 lần không phụ thuộc vào có vi phạm hay không. Mặt khác theo qui  tại quyết định 297 ngày 13/6/2012 của VKSNDTC ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân ,qui định cứng “kiểm sát trực tiếp việc giải quyết  khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp  lớn hơn hoặc bằng 1 đơn vị trên 1 năm là bất cập và khó thực hiện.  

-Về giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Đơn vị khiếu tố có nhiệm vụ tiếp công dân,Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp; Trong khi đó theo Quy chế 59 và Quyết định số 487 thì các nhiệm vụ giải quyết đơn và kiểm sát giải quyết đơn lại không giao cho đơn vị khiếu tố, mà được giao chủ yếu cho các đơn vị nghiệp vụ tương ứng với các lĩnh vực. Do đó, đơn vị khiếu tố không thể nắm kịp thời, cụ thể kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và kết quả kiểm sát đơn thuộc trách nhiệm của VKS để trả lời, giải thích hoặc hướng dẫn cho công dân trong quá trình tiếp công dân; dẫn đến công dân bức xúc, khiếu kiện, kéo dài.

 KIẾN NGHỊ ,ĐỀ XUẤT.

Để thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền  chúng ta cần sửa đổi bổ sung qui chế 59,quyết định 487 bởi vì:Quy chế 59, quyết định 487 ban hành trong ngành kiểm sát trước các luật: Luật THA DS, Luậl TNBTNN; Luật TTHC; Luật THAHS; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 ,luật tiếp công dân 2013 và các văn bản liên quan ..... nên còn nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi theo hướng:

+Phòng tiếp công dân phải riêng biệt với phòng làm việc cơ quan nhưng phải thuận tiện cho công dân đến khiếu nại, tố cáo; đầu tư các điều kiện vật chất khác đảm bảo phục vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân

+Giao nhiệm vụ tham mưu, chủ trì việc phối hợp giải quyết và kiểm sát việc giải quyết cho đơn vị chuyên trách khiếu tố theo hướng chuyển nhiệm vụ giải quyết đơn và kiểm sát giải quyết đơn từ các đơn vị nghiệp vụ giao cho đơn vị khiếu tố; đơn vị khiếu tố sẽ giữ vai trò chính trong hoạt động giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn (đồng thời cũng là đơn vị quản lý nhà nước đối với các hoạt động này); các đơn vị nghiệp vụ có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị khiếu tố trong hoạt  động giải quyết và kiểm sát giải quyết đơn (việc phối hợp này cần có quy định cụ thểvề việc cung cấp hồ sơ tài liệu.)

+Kiến nghị Liên ngành tư pháp Trung ương hoàn thiện hệ thống hướng dẫn pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ giữa các ngành, các cấp.Cần sửa đổi Thông tư số 02 của liên ngành TW về việc hướng dẫn thi hành các quy định về giải quyết Khiếu nại, tố cáo về hình sự theo hướng bảo đảm cho VKS thực hiện quyền Kiểm sát trực tiếp không phải lệ thuộc vào các biện pháp yêu cầu gián tiếp trước đó, trên cơ sở đó sữa đổi qui chế 59

+Quy định chặt chẽ hơn việc phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ trong Viện kiểm sát, giữa VKS với các cơ quan tư pháp trong công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết đơn tư pháp.

+Kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản hướng dẫn, hệ thống các sổ sách, biểu mẫu văn bản nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp một cách khoa học và thống nhất.

+Lãnh đạo VKS các cấp quan tâm và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần tăng thêm biên chế và bố trí cán bộ làm khâu công tác khiếu tố chuyên trách, ổn định nhằm đáp ứng với yêu cầu cải cách tư pháp, đổi mới toàn diện công tác khiếu tố trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện tốt chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lảnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.”​

Tác giả bài viết: VKSND tỉnh - P7

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn