01:47 ICT Thứ ba, 09/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

Ngày 05 tháng 6 năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Trang thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn Kế hoạch và các tài liệu kèm theo để các đơn vị thực

Thứ ba - 27/08/2013 13:58

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO
________________

Số: 59/KH-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2013

 
KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN VIỆC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ,

CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức".

Thực hiện Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01/3/2013 của Ban chỉ đạo trung ương về việc triển khai Quyết định trên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH KSND

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung: Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả” trong ngành KSND.

1.2. Mục tiêu cụ thể đến 2015:

- Triển khai việc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong ngành KSND. Phấn đấu đến năm 2015 ngành KSND xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch;

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức trong ngành KSND;

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; 70% Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển công chức.

2. Yêu cầu

- Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách hành chính trong ngành KSND hiện nay;

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND phải có lộ trình, bước đi thích hợp và phải gắn với quá trình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

3. Các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý và hoàn thiện việc tổ chức công vụ theo hướng gọn, nhẹ, tránh chồng chéo.Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành KSND.

- Triển khai việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị trực thuộc từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các Viện kiểm sát địa phương.

- Tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND từ cấp huyện, cấp phòng trở lên. 

- Nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt.

- Ban hành các quy định của ngành KSND về trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức gắn với việc khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, đãi ngộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

- Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở kết quả, hiệu quả công tác; xác định rõ trách nhiệm; thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đánh giá cán bộ, công chức. Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy trình đánh giá cán bộ, công chức trong ngành KSND.

- Đổi mới và thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành KSND.

- Quy định các chế độ, chính sách đãi ngộ liên quan đến việc phát hiện, tuyển chọn, bổ nhiệm, bồi dưỡng và sử dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ của ngành KSND.  

- Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo về cải cách chế độ công vụ, công chức trong Ngành và xây dựng kế hoạch thực hiện

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo về cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện (đã hoàn thành từ tháng 3/2013).

1.2. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, hoàn thành trong tháng 6/2013.

1.3. Lập kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, hoàn thành trong tháng 5/2013.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế về chế độ công vụ, công chức

2.1. Sửa đổi Quy định về tuyển dụng cụng chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện (đã hoàn thành trong tháng 4/2013);

2.2. Tiếp tục sửa đổi Quy định hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong ngành KSND trên cơ sở kết quả sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, hoàn thành trước tháng 06/2014.

2.3. Xây dựng Quy định về thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh đối với những ngạch công chức do ngành KSND tổ chức. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

2.4. Triển khai xây dựng Đề án về việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cỏn bộ chủ trỡ, phối hợp với cỏc đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án trước tháng 01/2014.

2.5.Xây dựng Quy định về tiêu chuẩn các ngạch công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 06/2014.

2.6. Xây dựng Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 06/2014.

2.7.Xây dựng Quy định về chế độ đánh giá công chức trong ngành KSND gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 5/2014.

3. Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị thuộc VKSND tối cao và các VKSND địa phương

3.1. Tổ chức tuyên truyền trong ngành KSND để thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch. Giao Ban chỉ đạo tuyên truyền ngành KSND chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2013.

3.2. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát địa phương. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

3.3. Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát địa phương. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện từ năm 2014 đến năm 2015.

3.4. Xây dựng danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện từ năm 2013, trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt trước tháng 6/2015.

4. Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nền nếp; xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức

4.1. Xây dựng Quy định về chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

4.2. Xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, các tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quy trình quản lý kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

4.3. Thực hiện cập nhật thường xuyên các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức toàn ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện từ tháng 6/2013.

4.4. Xây dựng Hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê về cán bộ, công chức ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 01/2014.

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

5.1.Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát, trường Đại học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

5.2.Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án thi nâng ngạch công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cỏn bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát, trường Đại học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

5.3. Xây dựng phần mềm tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch công chức trong ngành KSND trên máy vi tính. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

5.4. Xây dựng Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính vào các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

6. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, VKS cấp tỉnh, cấp phòng; quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý

6.1. Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm việc tuyển chọn, bổ nhiệm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ trong ngành KSND. Tháng 12/2013 có báo cáo sơ kết một năm việc thực hiện Đề án này.

6.2.Đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, Viện kiểm sát cấp tỉnh, Viện kiểm sát cấp huyện, cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc lựa chọn được người thực chất có đức, có tài; đổi mới phương thức, nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ và việc lấy phiếu tín nhiệm. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng qui định, hoàn thành trước tháng 12/2013.

6.3.Xây dựngQuy định về chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND và tổ chức thực hiện thí điểm. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện từ tháng 01/2014.

7. Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

Xõy dựng Quy định về chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ và chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ người có tài trong hoạt động công vụ thuộc ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

8. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ

8.1.Xây dựng Quy định về cơ chế sát hạch và tổ chức thực hiện cơ chế sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát, trường Đại học Kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 01/2015.

8.2.Xây dựng Quy định về chế độ trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 01/2015.

8.3.Kiện toàn, củng cố đội ngũ thanh tra công vụ ngành KSND đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thanh tra và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 01/2015.

9. Quy định chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành KSND

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch này, các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng chương trình công tác để tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Kinh phí thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND do ngân sách nhà nước bảo đảm. Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ cụ thể được giao, xây dựng dự toán kinh phí gửi về Vụ Kế hoạch- Tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tổng hợp, bảo vệ và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Viện kiểm sát quân sự Trung ương lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Ban chỉ đạo tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương trên đến cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành KSND để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, Viện kiểm sát các cấp kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao) để tập hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban chỉ đạo Trung ương xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:                                                                                               
- Ban Chỉ đạo Trung ương (báo cáo);                                                     
- Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC;
- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo của VKSNDTC;
- VKSND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- VKS Quân sự TW;
- Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;
- Lưu: Văn thư, TCCB.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

VIỆN TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Hòa Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
______________
Số: 106/QĐ-VKSTC-V9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2013
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

___________________
 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 
QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Trưởng Ban;

2. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Lương Văn Thành, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ủy viên;

5. Đồng chí Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ủy viên;

6. Đồng chí Đặng Văn Khanh, Viện trưởng Viện Khoa học Kiểm sát- Ủy viên;

7. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ủy viên;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong phạm vi được giao quản lý.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

4. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện việc cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

5. Chủ động khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều hành hoạt động, giải quyết công việc và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí theo khoản mục riêng trong dự toán chi ngân sách hằng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Ban Chỉ đạo Trung ương (báo cáo);

- Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC;

- Lưu: Văn thư, TCCB.
VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Hòa Bình
 
 
 
 
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
____________
Số: 366/QĐ-VKSTC-V9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2013
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ

công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

___________________
 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các ông có tên sau đây làm thành viên Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân:

1. Ông Phạm Xuân Chiến, Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật - Ủy viên;

2. Ông Nguyễn Huy Miện, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát - Ủy viên;

3. Ông Phạm Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Ủy viên;

4. Ông Đinh Xuân Nam, Hiệu trưởng Phân hiệu trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ban Chỉ đạo Trung ương (báo cáo);

- Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC;

- Lưu: Văn thư, TCCB.
VIỆN TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Hòa Bình
 
 
 
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

__________

Số: 129/QĐ-VKSTC-V9
CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________________

Hà Nội, ngày  03 tháng  4 năm 2013

QUYẾT  ĐỊNH

Về  việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

 
___________________________________________________
 

BAN CHỈ ĐẠO VỀ  ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ,

CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ  chức Viện  kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề  án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức";

Căn cứ Quyết định số  106/QĐ-VKSTC-V9 ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ  trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân gồm các ông, bà có tên sau đây:

1- Ông Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Tổ trưởng;

2- Ông Đinh Văn Đàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Tổ  phú;

3- Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ-Tổ viên;

4- Ông Nguyễn Nho Chất, Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ-Tổ viên;

5- Bà  Nguyễn Thanh Mai, Phó Trưởng phòng Vụ Kế hoach,Tài chính-Tổ viên;

6- Ông Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Trưởng phòng, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin-Tổ viên;

7- Bà  Lại Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng, Viện Khoa học kiểm sát-Tổ viên;

8- Ông Nguyễn Phúc Long, Phó Trưởng phòng, Văn phòng-Tổ viên;

9- Ông Mai Văn Nam, Phó  Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ-Tổ viên kiêm thư ký.

Điều 2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các ông, bà có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như­  Điều 3;

- Ban Chỉ đạo Trung ương (báo cáo);

- Lãnh đạo VKSNDTC (báo cáo);

- Các đ/c thành viên Ban chỉ đạo;

- Lưu: Văn thư, TCCB.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ  VIỆN TRƯỞNG

PHÓ  TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 
 
(Đã ký)
 
 
 
Bùi Mạnh Cường
 

 

Tác giả bài viết: vksnd tc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 7
  • Khách viếng thăm: 4
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 460
  • Tháng hiện tại: 66076
  • Tổng lượt truy cập: 11735206