04:54 ICT Thứ ba, 09/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin từ Viện kiểm sát Quảng Trị

TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC ĐẶC XÁ NĂM 2013

Thứ năm - 01/08/2013 08:47
Thực hiện Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013, Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành Hướng dẫn số 164/HĐTVĐX ngày 23/7/2013 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định đặc xá số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều 29 Luật đặc xá năm 2007 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân nặm 2002, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 2463/VKSTC-V4 ngày 25/7/2013 hướng dẫn và chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương và các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có liên quan triển khai, thực hiện. Đồng thời xây dựng Kế hoạch số 80/KH-VKSTC-V4 ngày 30/7/2013 tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát đặc xá năm 2013. Hội nghị triển khai công tác kiểm sát đặc xá năm 2013 được tổ chức trực tuyến toàn Ngành vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 5/8/2013, với thành phần theo mục II Công văn 2513/VKSTC-VP ngày 30/7/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã sao gửi toàn bộ các tài liệu liên quan đến công tác đặc xá năm 2013 đến Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đưa lên trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát quân sự các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương vào …….

Các tài liệu gửi kèm theo gồm:

1. Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013.

2. Quyết định số 1252/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013.

3. Hướng dẫn số 164/HĐTVĐX ngày 23/7/2013 của Hội đồng tư vấn đặc xá.

4. Công văn số 2463/VKSTC-V4 ngày 25/7/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

5. Công văn số 2513/VKSTC-VP ngày 30/7/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

6. Kế hoạch số 80/KH-VKSTC-V4 ngày 30/7/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

 

 

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HOÀ XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 2463/VKSTC-V4

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013

 
 
Kính gửi: - Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương.

                 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân

                 Tối cao (Vụ 3, 4, 10, Viện phúc thẩm 1,2,3).

                - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố

                 trực thuộc Trung ương.          
            

Thực hiện Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc đặc xá tha tù trước thời hạn cho các đối tượng bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại các Trại giam, Trại tạm giam do Bộ công an và Bộ quốc phòng quản lý nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2013).

Ngày 23/7/2013, Hội đồng tư vấn đặc xá có Hướng dẫn số 164/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013.

Để triển khai thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ngành triển khai thực hiện một số việc sau:

1. Quán triệt đầy đủ, kịp thời Quyết định số1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013 và Hướng dẫn số 164 /HĐTVĐX ngày23/7/2013 của Hội đồng tư vấn đặc xá đến cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành, đảm bảo việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đặc xá và nắm vững nội dung các văn bản nói trên để triển khai Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đạt kết quả tốt.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 29 Luật đặc xá và điểm e mục 1 phần IV Hướng dẫn số 164/HĐTVĐX ngày 23/7/2013 của Hội đồng tư vấn đặc xá về trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, cụ thể như sau:

- Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 4) Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Quân sự Trung ương có trách nhiệm tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá và thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại các Trại giam, Trại tạm giam do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý.

- Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện kiểm sát quân sự Quân khu và tương đương có trách nhiệm kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá theo Luật đặc xá tại các Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, Quân khu và tương đương.

Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá phải đảm bảo chặt chẽ về điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật đặc xá và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá. Những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá phải được lập hồ sơ đề nghị đặc xá theo quy định. Phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm trong công tác đặc xá, kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm Điều 7 Luật đặc xá, đồng thời báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) và Hội đồng tư vấn đặc xá để chỉ đạo.

3. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3, Vụ 4 và các Viện phúc thẩm 1, 2, 3) phối hợp với các đơn vị chức năng của Toà án nhân dân tối cao trong việc lập danh sách, thông báo kịp thời cho Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá và các Trại giam, Trại tạm giam biết những đối tượng mà Bản án hoặc Quyết định của Tòa án đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác, hoặc bản án phúc thẩm có ảnh hưởng tới Quyết định thi hành án phạt tù của người được đề nghị đặc xá.

Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát Quân sự các cấp phối hợp với Toà án nhân dân và Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp lập danh sách thông báo kịp thời cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) và các Trại giam, Trại tạm giam những đối tượng mà Bản án hoặc Quyết định của Tòa án đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hoặc tái thẩm, hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác, hoặc bản án phúc thẩm có ảnh hưởng tới Quyết định thi hành án phạt tù của người được đề nghị đặc xá, để không lập hồ sơ đề nghị đặc xá và loại ra khỏi danh sách đề nghị đặc xá.

4. Đối với các đối tượng được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo khoản 2 Điều 5 Quyết định đặc xá số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước là người bị kết án phạt tù đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, thì Viện kiểm sát nhân dân phối hợp với Tòa án nhân dân, và Cơ quan thi hành án hình sự  cùng cấp trong việc lập và tập hợp hồ sơ, lập danh sách người thuộc diện đề nghị đặc xá nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp Quân khu và tương đương phối hợp với Tòa án cùng cấp trong việc tổng hợp hồ sơ, phiếu và lập danh sách đề nghị xét đặc xá đảm bảo theo quy định của pháp luật và báo cáo ngay (qua fax) về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) để kịp thời phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao trình Hội đồng tư vấn đặc xá xét, đề nghị.

5. Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 4) và Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 10) phối hợp kiểm tra, xác định các trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền bồi thường thiệt hại, án phí, nghĩa vụ dân sự khác hoặc chưa xong nhưng vẫn được xem xét đề nghị đặc xá nếu có đủ điều kiện khác nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện được đề nghị đặc xá theo quy định.

6. Trong quá trình kiểm sát lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thẩm định hồ sơ đặc xá yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương kịp thời báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) những vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo Hội đồng tư vấn đặc xá chỉ đạo, giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

7. Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá tại các Trại giam, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an quản lý, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trại giam, Trại tạm giam đóng trên địa bàn để thực hiện.

8. Kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với những người được đặc xá tại Trại giam, Trại tạm giam đảm bảo chính xác, đúng quy định tại Điều 18, 19 Luật đặc xá.

9. Sau khi hoàn thành công bố đặc xá, Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong công tác đặc xá; khen thưởng những đơn vị và cá nhân có thành tích đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm khi thực hiện nhiệm vụ trong công tác đặc xá; Báo cáo kết quả đặc xá gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ 4) để tổng hợp báo cáo Hội đồng tư vấn đặc xá.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) trước ngày 5/9/2013 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện.

 (Kèm theo Công văn này là Quyết định đặc xá số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn số 164/HĐTVĐX ngày 23/7/2013 của Hội đồng tư vấn đặc xá)./.

 
Nơi nhận:
 
KT. VIỆN TRƯỞNG

- Như trên (để thực hiện);

 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- HĐ tư vấn đặc xá (để báo cáo);
 
 
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo);
 
(Đã ký)
- VPTH-VKSTC (để phối hợp);
 
 
- Lưu VT, V4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Hải Phong
 

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: đặc xá
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 865
  • Tháng hiện tại: 66481
  • Tổng lượt truy cập: 11735611