06:29 ICT Thứ bảy, 08/08/2020
“Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)" "Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!"

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Thông tin nghiệp vụ

Chương trình công tác tháng 10

Thứ hai - 05/10/2015 09:33

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        TỈNH QUẢNG TRỊ

 

   Số:          /CTr-VKS-VT                                   Quảng Trị, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

tháng 10 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị

         

Trong tháng 10 năm 2015, Viện trưởng VKSND tỉnh phân công các Phó Viện trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị mình; ngoài ra, phải triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

 

TT

 

Nội dung công việc

 

Phân công chỉ đạo

 

Đơn vị thực hiện chính

 

Đơn vị phối hợp

-Thời gian hoàn thành

- Kết quả thực hiên

 

1

 

Thực hiện công văn số 2884 ngày 27-7-2015 của VKSND tối cao về việc “Hướng dẫn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án”.

*Nội dung thực hiện: Thuê tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nằm trong dự kiến Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 (Bao gồm các dự án:Trụ sở VKSND huyện Hướng Hóa, trụ sở VKSND huyện Cam Lộ, trụ sở VKSND thị xã Quảng Trị).

 

 

Viện trưởng

 

Chánh văn phòng, Kế toán trưởng

 

Viện trưởng VKSND các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị.

 

-Hoàn thànhtrước ngày15/10/2015

(công tác tháng 9 /15 chuyển sang).

 

2

 

-Xây dựng Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (đưa đầy đủ các nội dung đề xuất cấp kinh phí bổ sung đã được Cục trưởng Cục 3 đồng ý tại duyệt quyết toán năm 2014);

 

-Xây dựng quy trình bảo trì trụ sở theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12-5-2015 của Chính Phủ “về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng” làm căn cứ lập dự toán hàng năm cho các công trình bảo trì (theo kiến nghị của Cục 3 VKSTC).

 

 

 

Viện trưởng

 

Chánh văn phòng, Kế toán trưởng

 

Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày15/10/2015

(công tác tháng 9/15 chuyển sang).

 

3

 

Thực hiện Quyết định số 589 ngày 20-8-2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Ban hành quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

 

*Văn phòng và tài vụ VKSND tỉnh có văn bản Hướng dẫn thực hiện quy định này trong đơn vị và VKS cấp huyện.

 

Viện trưởng

 

Văn phòng, tài vụ

(Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng vào Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công).

 

các VKS cấp huyện (đã được cấp xe ô tô chuyên dùng)

 

-Hoàn thành trước ngày15/10/2015

(công tác tháng 9/15  chuyển sang).

 

4

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”.

 

*Nội dung thực hiện: BCSĐ VKSND tỉnh triển khai thực hiện theo nội dung cụ thể tại phần 4 Chỉ thị là “ chỉ đạo các VKSND cấp huyện…”.

 

PVT Lê Thị Hồng Đào

 

 

Phòng 11: Tham mưu cho BCSĐ có văn bản chỉ đạo VKS cấp huyện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

 

 

Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày15/10/2015.

 

 

5

 

Hội nghị tập huấn công tác lập hồ sơ kiểm sát án hình sự và triển khai một số công tác quan trọng khác.

 

*Thành phần, thời gian, địa điểm theo giấy triệu tập Hội nghị.

 

Viện trưởng

 

Văn phòng, Phòng CNTT, Phòng 7

 

 

Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

 

-Thực hiện vào 14h ngày 08/10/2015.

 

6

 

Thực hiện công văn số 3761 ngày 23/9/2015 của VKSTC về việc “cung cấp bổ sung số liệu án tham nhũng phục vụ xây dựng báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII”.

 

PVT Hà Quảng Hưng

 

Phòng 3

 

Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày02/10/2015.

 

 

7

 

Thực hiện công văn số 488 ngày 28/7/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị về việc “tổng kết 5 năm thực hiện đề án 258 về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

 

PVT

Trần Hữu Ân

 

Phòng 1

 

Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày05/10/2015.

 

 

8

 

 

Thực hiện công văn số 3760 ngày 23/9/2015 của VKSTC về việc “góp ý dự thảo quy định về quan hệ phối hợp giải quyết các vụ án chuyển giao để VKSND địa phương THQCT&KSXX sơ thẩm”.

 

PVT Hà Quảng Hưng

 

Phòng 3

 

 

Phòng 1

 

-Hoàn thành trước ngày05/10/2015.

 

 

9

 

Thực hiện công văn số 3664 ngày 16/9/2015 của VKSTC về việc “xây dựng báo cáo bổ sung của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII”.

 

*Văn phòng đã triển khai tại công văn số 1031 ngày 25/9/2015.

 

Viện trưởng

 

Văn phòng

 

 

Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày07/10/2015.

 

 

10

 

Thực hiện công văn số 3763 ngày 23/9/2015 của VKSTC về việc “xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII”.

 

 

PVT

Trần Hữu Ân

 

Phòng 8

 

Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày06/10/2015.

 

 

11

 

Thực hiện công văn số 3785 ngày 24/9/2015 của VKSTC về việc “báo cáo kỳ thống kê tháng 9/2015 để phục vụ báo cáo Quốc hội”.

 

PVT Hà Quảng Hưng

 

Phòng TKTP (C2)

 

Các phòng nghiệp vụ và Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày05/10/2015 và 06/10/2015.

(-Đã thực hiện tại BC số 1050 ngày 02/10/2015).

 

12

 

Thực hiện công văn số 6383 ngày 18/9/2015 của VKSTC về việc “rút kinh nghiệm và bổ sung Báo cáo Quốc hội”.

 

PVT

Trần Hữu Ân

 

Phòng 12

 

Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày08/10/2015.

 

 

13

 

Thực hiện công văn số 3269 ngày 24/8/2015 của VKSTC về việc “sơ kết Quy chế số 14 của liên ngành TW về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự”.

 

PVT Lê Thị Hồng Đào

 

 

Phòng 11

 

Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày12/10/2015.

 

 

14

 

Thực hiện công văn số 3571 ngày 09/9/2015 của VKSTC về việc “xây dựng Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong 7 năm từ 2015 đến 2021”.

 

Viện trưởng

 

Phòng 15

 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày10/10/2015.

 

 

15

 

Thực hiện các công văn số 3714 ngày 21/9/2015, 3759 ngày 23/9/2015 của VKSTC về việc “báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương về các Dự án BLTTHS, BLTTDS, Luật TTHC”.

 

Viện trưởng

và các PVT

 

Văn phòng

 

Các Trưởng phòng 1,3,7,9,10,11 VKS tỉnh.

 

-Khai mạc lúc 8h ngày 14/10/2015 tại HĐND tỉnh.

 

16

 

Thực hiện công văn số 2877 ngày 27/7/2015 của VKSTC về việc “yêu cầu tự kiểm tra việc trích án phí và các khoản thu ngân sách”.

 

PVT Lê Thị Hồng Đào

 

 

Phòng 11

 

Viện trưởng VKSND cấp huyện

 

-Hoàn thành trước ngày15/10/2015.

 

 

17

 

Thực hiện thông báo số 481 ngày 14/9/2015 của VKSTC về việc “Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2015”.

 

Viện trưởng

 

Phòng 15

 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp huyện.

 

-Hoàn thành trước ngày20/10/2015.

 

18

 

Thực hiện Kế hoạch số 111 ngày 03/9/2015 của VKSTC về việc “Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS…”.

 

*Thời gian VKSTC sẽ thông báo sau.

 

PVT Trần Hữu Ân

 

Tổ tuyên truyền

 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp huyện.

 

 

 

19

 

Thực hiện công văn số 265 ngày 10/9/2015 của Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung về việc “đăng ký lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2015 tại tỉnh Quảng Trị”.

 

Viện trưởng

 

Phòng 15

 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp huyện.

 

-Hoàn thành trước ngày10/10/2015.

 

20

 

Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án Hành chính, vụ việc Kinh doanh Thương mại, lao động năm 2015.

 

PVT Lê Thị Hồng Đào

 

 

Phòng 10

 

Trưởng Phòng 9 và Viện trưởng VKSND cấp huyện.

 

-Thời gian thực hiện 20/10/2015.

 

21

 

Thực hiện Quyết định số 78 ngày 30/9/2015 của VKSTC về việc “cử cán bộ, công chức đi công tác tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 15/10 đến ngày 18/10/2015.

 

 

Thành phần: Viện trưởng VKSND tỉnh và Viện trưởng VKSND huyện Hướng Hóa.

 

Yêu cầu:

 

-Các đơn vị và cá nhân được phân công, triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên.

-Kết quả thực hiện bằng văn bản phải gửi Viện trưởng VKSND tỉnh (thay báo cáo) để Viện trưởng theo dõi và làm cơ sở đánh giá thành tích thi đua.

          Chương trình công tác tháng 10/2015 tiếp tục được bổ sung theo yêu cầu công tác phát sinh tại các cuộc họp giao ban hàng tuần./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                       VIỆN TRƯỞNG

-Đ/c Bùi Mạnh Cường –PVT VKSTC (b/c);

-Lãnh đạo VKSND tỉnh;

-Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

-Viện trưởng VKSND cấp huyện;

-Lưu: Văn thư.

 

                                                                                                  

                                                                                                      Phạm Văn Cần

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn