09:50 ICT Thứ hai, 19/04/2021
Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)! .

Trang chủ » Tổ chức » Văn bản, tài liệu

QUY CHẾ TỔ TUYÊN TRUYỀN

Thứ sáu - 05/07/2013 15:45
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TUYÊN TRUYỀN NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-VKS-VP ngày 28/3/2013 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị)

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TUYÊN TRUYỀN

NGÀNH  KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-VKS-VP ngày 28/3/2013

của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị)

 

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Tổ tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tổ tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị là đầu mối kết nối, cung cấp thông tin về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị .

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động của Tổ tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị; quy định về nội dung thông tin và cơ chế phối hợp trong việc cung cấp, biên tập nội dung bài viết.

2. Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các thành viên Tổ tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Tổ tuyên truyền

1. Tổ tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị do Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh lãnh đạo, quyết định mọi nội dung trong công tác tuyên truyền. Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Tổ tuyên truyền.

2. Tổ trưởng Tổ tuyên truyền do Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị phân cấp điều hành hoạt động của Tổ tuyên truyền.

3. Tổ trưởng đề xuất nội dung, tập thể Tổ tuyên truyền thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số. Tổ trưởng tổ chức thực hiện.

4. Cá nhân viết bài, Tổ trưởng tổ tuyên truyền thẩm định và chịu trách nhiệm về bài viết, thẩm định của mình.

Điều 4. Chế độ thông tin và bảo mật

Các thành viên trong Tổ tuyên truyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do thành viên đó gửi bài đăng tải; Việc đăng tải thông tin phải theo đúng quy định của Luật Báo chí; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Nhà nước về chế độ bảo mật thông tin.

Điều 5. Thẩm quyền về khen thưởng kỷ luật

1. Thẩm quyền về khen thưởng được thực hiện theo Quy chế thi đua – khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Thẩm quyền về kỷ luật được thực hiện theo các Quy định của Đảng, Quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Ngành và Nội quy của cơ quan.

 

CHƯƠNG II:

CUNG CẤP THÔNG TIN, NỘI DUNG THÔNG TIN

Điều 6. Nguồn thông tin

Nguồn thông tin được hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND hai cấp: Tỉnh và Huyện.

Điều 7. Cung cấp thông tin

1. Các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Quảng Trị. Việc cung cấp thông tin phải tuân theo quy định của Pháp luật về cung cấp thông tin cho báo chí, bảo vệ bí mật Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Các đơn vị, cán bộ, công chức, thuộc VKSND tỉnh Quảng Trị có quyền gửi thông tin, bài viết của mình đến Tổ tuyên truyền để Tổ biên soạn gửi đăng báo.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp và quyết định cung cấp nội dung thông tin công khai, cần thiết cho Tổ tuyên truyền.

Điều 8. Hình thức cung cấp và địa chỉ tiếp nhận thông tin

Hình thức cung cấp thông tin cho tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Quảng Trị bao gồm: Hình ảnh, tin, bài bằng văn bản giấy hoặc File điện tử.

Hình ảnh, văn bản giấy gửi tới địa chỉ: Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Quảng Trị – đường Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị..

File điện tử gửi tới địa chỉ Email: webvksqt@gmail.com

Điều 9. Nội dung bài tuyên truyền

 Nội dung bài viết, hình ảnh tập trung tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị thông qua công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ; thông qua các hoạt động phong trào, hoạt động của các tổ chức Đoàn thể…

Điều 10. Quy trình biên tập, thẩm định, đăng tải:

Thành viên thuộc Tổ tuyên truyền được phân công tiếp nhận, xử lý thông tin và biên tập lại, trình Tổ trưởng Tổ tuyên truyền thẩm định trước khi gửi đăng tải trên báo chí.

CHƯƠNG III:

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TUYÊN TRUYỀN

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của tổ tuyên truyền

1. Tổ tuyên truyền gồm Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng, Thư ký và các thành viên khác.

Tổ trưởng Tổ tuyên truyền là đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các Phó Tổ trưởng Tổ tuyên truyền là Chánh văn phòng (vừa là người phát ngôn của VKSND tỉnh Quảng Trị) và đồng chí Phó Văn phòng.

Các thành viên khác của Tổ tuyên truyền là Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc; thư ký của Tổ tuyên truyền là một đồng chí công tác tại đơn vị Văn phòng tổng hợp.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động của Tổ tuyên truyền, Tổ trưởng Tổ tuyên truyền sẽ phân công thành viên phụ trách từng mảng đề tài.

2. Các thành viên trong Tổ tuyên truyền thường xuyên viết bài và gửi cho các cơ quan báo chí (chú trọng gửi bài cộng tác với báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát và các cơ quan báo chí ở địa phương).

3. Các bài viết phải đảm bảo tiêu chí về “Chân - Thiện - Mĩ” phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương.

Điều 12. Quản lý cán bộ, công chức trong Tổ tuyên truyền

1. Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị quyết định cơ cấu tổ chức của Tổ tuyên truyền; Quyết định cử thành viên Tổ tuyên truyền tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Tạp chí Kiểm sát và báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức; Quyết định người là Tổ trưởng, Tổ phó và Thư kí của Tổ tuyên truyền; Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên của Tổ tuyên truyền.

2. Tổ trưởng Tổ tuyên truyền tổ chức hoạt động của Tổ tuyên truyền.

Tổ trưởng Tổ tuyên truyền có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền của Tổ; Tổ chức lập kế hoạch, báo cáo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ; Kiểm tra, thẩm định và đề xuất Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh về nội dung tuyên truyền. 

Điều 13.  Trách nhiệm của Tổ tuyên truyền

1. Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển các hoạt động của Tổ tuyên truyền.

Hằng năm, dự trù kinh phí hoạt động của Tổ tuyên truyền trình Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

2. Định kỳ tổ chức họp sáu tháng, một năm để kiểm tra hoạt động của Tổ tuyên truyền; thực hiện việc báo cáo lãnh đạo VKSND tỉnh về tình hình hoạt động, đánh giá kết quả thực hiện và kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền.

3. Tổ tuyên truyền chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh về hoạt động và nội dung tuyên truyền của mình.

4. Tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của quy chế này.

 CHƯƠNG IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Kinh phí thực hiện

Kinh phí công tác tuyên truyền được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị do ngân sách Nhà nước cấp hàng năm.

 Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ tuyên truyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã,  thành phố trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Tổ tuyên truyền thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, kịp thời phản ánh với Tổ trưởng Tổ tuyên truyền để tổng hợp báo cáo Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định.

4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị quyết định.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

                                                                                                                                  VIỆN TRƯỞNG

 

                                                                                                                                   Lê Xuân Đường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 49
  • Khách viếng thăm: 31
  • Thành viên online: 3
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 4620
  • Tháng hiện tại: 244112
  • Tổng lượt truy cập: 12360031