THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM THI TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ, CẤP PHÒNG VÀ TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM THI TUYỂN, TẠO NGUỒN TUYỂN CHỌN VÀ BỔ NHIỆM KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO NĂM 2014

Ngày 12/6/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản số 333, 334/TB-VKSTC-V9 về Thông báo về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2014; Thông báo về việc tổ chức thí điểm thi tuyển, tạo nguồn tuyển chọn và bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2014. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng toàn văn nội dung các văn bản trên:

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: VKSNDTC