Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa triển khai thực hiện Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

     Thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại Công văn số 825/CV-VKS ngày 24/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, ngày 27/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

     Thông tư số 01 có 8 Chương, 65 Điều. quy định rất cụ thể về phạm vi, nguyên tắc, trách nhiệm; quy định về cụm thi đua, khối thi đua, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng …  trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thông tư 01 này có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2019, thay thế Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-VKSTC ngày 03/7/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” ban hành theo Quyết định số 306/QĐ-VKSTC ngày 03/7/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

     Tại Hội nghị, đồng chí Dương Đăng Lan, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đã quán triệt toàn văn nội dung của Thông tư 01 đến toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan nhằm bảo đảm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được kịp thời, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, khích lệ động viên cá nhân, tổ chức có thành tích trong các phong trào thi đua. Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa yêu cầu tất cả công chức và người lao động trong cơ quan nắm chắc nội dung và thực hiện nghiêm túc Thông tư 01 nói trên, để việc khen thưởng được thực hiện đúng đắn, kịp thời động viên công chức và người lao động trong cơ quan có thành tích cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Thanh Tú – VKSND huyện Hướng Hóa