Tài liệu “Quán triệt Luật Tố tụng hành chính năm 2015”

Tải tài liệu “Quán triệt Luật Tố tụng hành chính năm 2015” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 10) biên soạn Tại đây.