12:47 ICT Thứ năm, 04/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ hai - 26/10/2015 09:10

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC

TUYÊN TRUYỀN

 Số:     /BC-VKSTC-BCĐTT

Hà Nội, ngày  tháng 10 năm 2015

Dự thảo

 

 

BÁO CÁO

 

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân

 

Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 và Kế hoạch số 111/KH-VKSTC ngày 03/9/2015 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền về tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05) của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND). Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 như sau:

I. Về việc Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05

Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký ban hành ngày 23/8/2012, mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 05, VKSNDTC đã tổ chức hội nghị toàn Ngành với sự tham dự của Lãnh đạo VKSNDTC, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, VKSQS Trung ương và VKSQS cấp thứ hai để phổ biến, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị.

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân được thành lập và khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động, tiến hành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các đơn vị. Thường trực Ban chỉ đạo (Tạp chí Kiểm sát) đã tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng ban hành Kế hoạch về trọng tâm công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân hàng năm vàcác Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân, tuyên truyền về các hoạt động, các sự kiện lớn của Ngành như tuyên truyền về triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014, tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, về kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành...; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của Ngành và các đơn vị, VKSND địa phương.

Tổ tuyên truyền của VKSQS Trung ương, của các VKSNDđịa phương cũng được thành lập và đi vào hoạt động.Tính đến tháng 9/2015, tại VKSQS Trung ương và 62/63 VKSND tỉnh, thành phố đã thành lập Tổ Tuyên truyền hoặc Ban chỉ đạo tuyên truyền (chỉ riêng VKSND tỉnh Bình Dương đến nay vẫn chưa thành lập Tổ tuyên truyền); trong đó, có 12 VKSND cấp tỉnh thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của VKSND tỉnh[2]; có 35 đơn vị đã xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tuyên truyền[3], các đơn vị còn lại hiện nay đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng quy chế hoạt động của Tổ tuyên truyền. Một số VKSND tỉnh, thành phố đã xây dựng, ban hành các văn bản, quy định khác như: Quyết định thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử, Quy định về trình tự biên tập, quản trị website, duyệt đăng tin bài, quy định về chế độ nhuận bút, thù lao; định kỳ tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết hoạt động và báo cáo kết quả để tổng hợp chung, phản ánh vào báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của đơn vị và báo cáo với Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành...

Các Tổ tuyên truyền đã làm tốt vai trò tham mưu Lãnh đạo Viện, Thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân. Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp về nội dung và các biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Hàng năm, Tổ tuyên truyền của các đơn vị đã tham mưu, xây dựng, trình Lãnh đạo Viện phê duyệt, ban hành Chương trình, Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền với nội dung, biện pháp phù hợp trong điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; nêu rõ chỉ tiêu viết tin, bài, các nội dung cần phối hợp với các cơ quan báo chí để thực hiện; nhiều đơn vị xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là một chỉ tiêu để đánh giá trong công tác thi đua khen thưởng...

Cùng với việc thành lập các Tổ tuyên truyền, nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền của từng đơn vị trong toàn Ngành, nhiều Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố đã xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử (Website) của đơn vị. Đến tháng 9/2015, toàn Ngành đã có 52 Trang thông tin điện tử chính thức đưa vào hoạt động nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền của đơn vị cũng như công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động nghiệp vụ[4]. Có 20/46 đơn vị đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trang thông tin điện tử hoặc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử[5]. Hiện nay, một số đơn vị đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Trang thông tin điện tử.

Các Trang thông tin điện tử đã phát huy được thế mạnh của phương tiện này; thông tin được cập nhật thường xuyên; nội dung phản ánh được nhiều lĩnh vực, khâu công tác của ngành; tin, bài ngày càng phong phú, có chất lượng tốt, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin về các chủ trương công tác, tuyên truyền về các mặt hoạt động của đơn vị, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và phổ biến các văn bản mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; hình thức thể hiện sinh động và hấp dẫn được nhiều bạn đọc truy cập, tìm hiểu thông tin, góp phần không nhỏ trong hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương cũng như trong Ngành khá kịp thời, đạt hiệu quả cao.

Có thể nói, Chỉ thị số 05 đã được các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp đối với công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, có vai trò góp phần quan trọng để các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ nhận thức đó, Lãnh đạo các đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã nêu cao trách nhiệm quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

II. Những kết quả chủ yếu sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05

1. Chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền được nâng lên

Trước hết,các cơ quan báo chí chuyên trách của Ngành (Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật) và Trang thông tin điện tử VKSNDTC được củng cố, kiện toàn về tổ chức, tăng cường về lực lượng, đổi mới hoạt động nên chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt; đã thực hiện tốt vai trò làm nòng cốt trong công tác này.

Trên các ấn phẩm in, ấn phẩm điện tử của Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật và Trang thông tin điện tử của VKSNDTCmở thêm nhiều chuyên mục mới, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian với nội dung phong phú, nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, thu hút sự quan tâm chú ý của độc giả như các chuyên mục: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013”, "Theo dòng cải cách tư pháp", “Góp ý xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)", “Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V ngành KSND”, “Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt”…, kịp thời phản ánh sự chỉ đạo, các chủ trương công tác và hoạt động của Lãnh đạo VKSNDTC và các đơn vị trong toàn Ngành; phục vụ kịp thời nhu cầu tìm hiểu thông tin về các vấn đề thời sự, về hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật, nhất là các nội dung mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND, tuyên truyền các mặt hoạt động của Ngành, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát... Qua đó, đã phục vụ có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và vận dụng vào thực tiễn công tác của cán bộ trong Ngành; đồng thời giúp cho đông đảo bạn đọc có thêm thông tin, hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND, tạo sự đồng tình, ủng hộ  đối với hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền đã tổ chức nhiều cuộc họp báo theo định kỳ và đột xuất, trong đó có những cuộc họp báo thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của báo chí như cuộc họp báo về việc giải quyết vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử tù oan 10 năm, họp báo giới thiệu về các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước của ngành lần thứ V...

Văn phòng VKSNDTC chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng Gian trưng bày về ngành Kiểm sát nhân dân tại Triển lãm 70 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gian trưng bày của VKSNDTC đã được nhiều đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống của Ngành.

Một điểm nhấn đáng chú ý, thể hiện tính hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị số 05, đó là, từ chủ trương của đồng chí Viện trưởng VKSNDTC, được sự giúp đỡ, phối hợp của Bộ Công an, của Ban giám đốc Truyền hình Công an nhân dân, ngày 25/7/2013, Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân chính thức phát sóng số đầu tiên trên kênh ANTV và duy trì liên tục với thời lượng 2 kỳ/1 tháng, mỗi kỳ 30 phút phát sóng. Đến nay, hoạt động của Truyền hình KSND đã từng bước chủ động thực hiện hầu hết với các khâu sản xuất chương trình; chất lượng các chương trình phát sóng từng bước được nâng cao, đáng chú ý là các số chuyên đề "Bảo vệ pháp luật" được đông đảo khán giả trong và ngoài Ngành quan tâm theo dõi, đánh giá cao, tạo được hiệu ứng tốt cho người xem. Có thể khẳng định, đây là một kênh tuyên truyền hiệu quả, giúp người dân hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao vị thế của ngành KSND[6], nhất là trong việc xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp đổi mới để nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân; đồng thời mở rộng quan hệ phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (hiện nay đang dự thảo Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa VTV và VKSNDTC) và các Đài, kênh truyền hình khác để mở rộng hoạt động tuyên truyền qua truyền hình.

Thứ hai, công tác tuyên truyền đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất, tạo được dấu ấn đậm nét về ngành Kiểm sát nhân dân.Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Mở đầu là hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2015), một trong những lãnh tụ của Đảng, người Viện trưởng VKSNDTC đầu tiên, với hàng loạt các hoạt động lớn như thông tin về lễ dâng hương tưởng niệm, hội thảo, trưng bày triển lãm, mở chuyên mục, chuyên đề, viết bài về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt...

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành (26/7/1960 - 26/7/2015) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành, về triển khai thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, Văn phòng VKSNDTC, báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ pháp chế và quản lý khoa học cùng các đơn vị có liên quan đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các cuộc phỏng vấn Lãnh đạo VKSNDTC về những quy định mới của Luật tổ chức VKSND năm 2014, những tư tưởng mới, nội dung mới trong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); thực hiện cuộc Đối thoại chính sách với sự tham gia của đồng chí Viện trưởng VKSNDTC về vấn đề bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự; thực hiện Gameshow "Chúng tôi là Kiểm sát viên"[7]với nội dung thi tuyên truyền về Luật tổ chức VKSND năm 2014 và truyền thống 55 năm qua của ngành Kiểm sát nhân dân; tổ chức giao lưu nghệ thuật "Gửi trọn niềm tin" khu vực Nam Bộ (tại Hậu Giang), giao lưu nghệ thuật và công bố, trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc viết về ngành KSND[8],giải thể thao thi đấu cầu lông, quần vợt cúp báo Bảo vệ pháp luật (tại Bắc Ninh), thực hiện bộ phim tài liệu "Nơi gửi trọn niềm tin" phát sóng trên kênh VTV1 và một số Đài truyền hình ở Trung ương và các địa phương; tham gia biên tập, biên soạn xuất bản các ấn phẩm sách, các số báo, số tạp chí đặc biệt, các bản tin, phóng sự, phim tài liệu truyền hình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành... Ngoài ra, Tạp chí Kiểm sát còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ biên soạn, xuất bản tổng số 13 ấn phẩm gồm cuốn sách nghiệp vụ, Kỷ yếu, đặc san tuyên truyền về những dấu ấn của ngành Kiểm sát nhân dân qua 55 năm xây dựng, trưởng thành, tuyên truyền về hình ảnh các Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát nhân dân...[9].

Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của Ngành cung cấp thông tin và tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí khác để thông tin, tuyên truyền những nội dung, kết quả công tác, giúp các cơ quan báo chí có thêm thông tin, phản ánh trung thực, khách quan, góp phần định hướng và tạo dư luận xã hội ủng hộ hoạt động của ngành KSND.

Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành để làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là đã phối hợp với Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật, Trang thông tin điện tử của VKSNDTC để tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của Ngành, nhất là trên các chuyên mục: Thời sự, Sự kiện nổi bật, Theo dòng cải cách tư pháp, Công tố và kiểm sát tư pháp, Hướng về cơ sở; các chuyên mục góp ý các dự thảo luật, xây dựng thể chế và phối hợp thực hiện các chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân… với nội dung thông tin về các mặt hoạt động, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng; tuyên truyền về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, thực hiện lời dạy của Bác với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp… Trong 3 năm qua, đã có hơn 49.300 tin, bài; gần 10.000 bức ảnh; hằng trăm videoclip, phóng sự, phim tài liệu truyền hình được đăng trên các ấn phẩm, phát sóng trên các Đài truyền hình và cập nhật trên các Trang thông tin điện tử trong và ngoài Ngành.

Thứ ba, hình thức tuyên truyền đã được các đơn vị thực hiện một cách sáng tạo, linh hoạt, lồng ghép trong nhiều hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Ngoài hình thức trực tiếp tuyên truyền bằng việc viết tin, bài, nhiều Viện kiểm sát nhân dân địa phương đã có những cách làm sáng tạo khi thực hiện công tác tuyên truyền, đó là sự kết hợp, lồng ghép qua các hoạt động nghiệp vụ như tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua hoạt động thực hành quyền công tố tại các phiên tòa, nhất là các phiên tòa xét xử lưu động, qua các phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho học sinh; qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu tố và các hoạt động khác có tiếp xúc với người dân... Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được thể hiện qua các hoạt động đoàn thể, qua thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xây dựng nông thôn mới", qua các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà...

Các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, các hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ, các hoạt động văn hóa - xã hội... cũng đã được VKSND các tỉnh làm tốt bằng hình thức ngoài việc trực tiếp gửi tin, bài cho các cơ quan báo chí của Ngành, đồng thời, mời các cơ quan báo chí ở địa phương đến dự và đưa tinvà hiện nay đã có 05 đơn vị đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí của địa phương[10].

2. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền.

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền đã phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xây dựng nội dung chương trình và phân công các thành viên trực tiếp giảng dạy tại 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền được tổ chức tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn chỉ đạo các cơ quan báo chí của Ngành xây dựng kế hoạch và triển khai mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kỹ năng thông tin tuyên truyền cho các tổ tuyên truyền, các cộng tác viên trong Ngành. Đặc biệt, năm 2014, để các Trang thông tin điện tử trong toàn Ngành hoạt động ngày càng hiệu quả, đẹp về hình thức, hay về nội dung hấp dẫn bạn đọc trong và ngoài Ngành, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin để khảo sát, đánh giá về nội dung cũng như hình thức của các Trang thông tin điện tử trong ngành Kiểm sát nhân dân, trên cơ sở đó có hướng dẫn, góp ý kiến xây dựng với từng Trang thông tin điện tử và đưa ra một form nội dung chung cho Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố. Đồng thời, Ban chỉ đạo tuyên truyền cũng đã tổ chức tập huấn cho 25 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố có Trang thông tin điện tử thuộc khu vực miền Trung, miền Tây Nam Bộ, nhằm giúp các đơn vị có thêm kỹ năng quản trị mạng, thu thập tư liệu phối hợp xây dựng Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân[11].

Ban chỉ đạo cũng đã tổ chức 02 hội nghị toàn Ngành để sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 theo hình thức trực tuyến; chuẩn bị nội dung tổ chức 04 cuộc họp báo theo định kỳ và đột xuất để thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động của ngành, về các sự kiện lớn mà VKSNDTC tổ chức cũng như thông tin kịp thời về quá trình giải quyết các vụ án mà dư luận đặc biệt quan tâm[12].

Nhằm tăng cường sự phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện các hoạt động tuyên truyền về ngành. Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Báo chí với nhiệm vụ cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân” và tập huấn nghiệp vụ báo chí bằng hình thức trực tuyếnnhằm trao đổi về những định hướng nội dung, biện pháp tăng cường phối hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền[13].

Ban biên tập Tạp chí Kiểm sát và báo Bảo vệ pháp luật đã tổ chức 6 cuộc tập huấn về nghiệp vụ báo chí tại các cụm, đồng thời phối hợp với 5 VKSND tỉnh tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ tuyên truyền và các cộng tác viên về kỹ năng viết tin bài bài, quản trị Trang thông tin điện tử và phương thức phối hợp thực hiện Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân.

Một số VKSND tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương cũng như các cơ quan báo chí của Ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kỹ năng chụp ảnh, viết tin bài cho thành viên Tổ tuyên truyền và các cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị nhằm nâng cao chất lượng các tin, bài gửi về các cơ quan báo chí đăng tải[14].

3. Về công tác kiểm tra và thực hiện chế độ thông tin báo cáo

Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ được quan tâm. Từ năm 2013 đến hết tháng 9/2015, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền đã tiến hành trực tiếp kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 05 về công tác tuyên truyền tại 22 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trong toàn Ngành[15].  Qua kiểm tra đã rút ra nhiều kinh nghiệm tốt cũng như kịp thời hướng dẫn, uốn nắn những mặt còn hạn chế thiếu sót; đồng thời trao đỏi kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác, tăng cường phối hợp với các cơ quan thống tấn báo chí để thực hiện công tác tuyên truyền.

Qua theo dõi của Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền trong thời gian qua cho thấy, hầu hết VKSND các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả công tác tuyên truyền 6 tháng, 01 năm gửi về Ban chỉ đạo. Đặc biệt, một số đơn vị đã thực hiện tốt việc báo cáo thường xuyên theo định kỳ hàng tháng, quý về công tác tuyên truyền gửi tới Ban chỉ đạo như VKSND tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Phú Yên, Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Ninh…

 

 

4. Một số bài học kinh nghiệm

Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, trước hết là do có sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSNDTC, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền; sự chủ động, tổ chức triển khai tích cực theo kế hoạch, có định hướng về nội dung và phương thức thực hiện từ các cơ quan báo chí của Ngành, các đơn vị thuộc VKSNDTC và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố.

Sau khi có Chỉ thị số 05 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND, công tác thông tin tuyên truyền trong Ngành đã được chỉ đạo tập trung thống nhất, có định hướng nội dung trọng tâm, tạo ra chuyển biến tích cực, phát triển cả về quy mô và chất lượng cũng như về hiệu quả của công tác này. Đặc biệt, đã có sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, thể hiện rõ nét nhất là việc định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền và sự chỉ đạo tập trung thống nhất trong tổ chức thực hiện. Bám sát Chỉ thị số 05 và các Chỉ thị công tác khác của Viện trưởng VKSNDTC, trọng tâm công tác tuyên truyền thời gian qua đã tập trung vào 3 nội dung chính: Thông tin, tuyên truyền về các quan điểm của Đảng, quy định mới của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của ngành; Thông tin, tuyên truyền về kết quả các mặt hoạt động, công tác của các đơn vị trong ngành, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí của Ngành, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lãnh đạo VKSND các tỉnh, thành phố, VKSQS Trung ương và VKSQS các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05, tạo sự chuyển biến về nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên, công chức, viên chức trong toàn Ngành về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí. Nhiều đơn vị, VKSND địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền rất cụ thể, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác, là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua. Đã có những cách làm hay, biện pháp hiệu quả để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền. Đáng chú ý là biện pháp lồng ghép, kết hợp nhiều nội dung tuyên truyền nên đã tạo được tính hấp dẫn, phong phú, đạt hiệu quả cao; đã chú trọng việc phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành để có những chương trình, nội dung thông tin tuyên truyền theo trọng tâm, lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với tuyên truyền về hoạt động ngành Kiểm sát nhân dân...

Một số VKSND tỉnh, thành phố đã có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời đối với những cán bộ, Kiểm sát viên có nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền có kết quả nhằm khuyến khích các đồng chí tích cực cộng tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành. Nhiều đơn vị đã dành một khoản kinh phí thỏa đáng để đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, tác nghiệp báo chí; đầu tư xây dựng và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền đã được quan tâm thường xuyên hơn. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các đơn vị, các Tổ tuyên truyền, để kịp thời có hướng dẫn, chấn chỉnh công tác tuyên truyền cũng như đề nghị Viện trưởng VKSNDTC khen thưởng cho các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền…

5. Những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất

a) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những đơn vị đã làm tốt vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 như: Gửi không đầy đủ các kế hoạch, báo cáo sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 về Thường trực Ban Chỉ đạo tuyên truyền theo quy định, chưa gửi báo cáo về việc thay đổi các thành viên tổ tuyên truyền về Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành để nắm bắt để có chỉ đạo kịp thời[16].

Nhiều Tổ tuyên truyền còn bị động trong công tác, chưa kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị, địa phương về công tác tuyên truyền có hiệu quả; về quan hệ phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trong Ngành và các cơ quan báo chí khác còn hạn chế..., kinh nghiệm và kỹ năng làm công tác tuyên truyền của một số đơn vị, cán bộ được phân công làm công tác này chưa được nhiều, kết quả, chất lượng công tác tuyên truyền chưa đạt theo yêu cầu, một số ít đơn vị Lãnh đạo chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền...

Một số địa phương đã xây dựng được Trang thông tin điện tử, tuy nhiên, khi kiểm tra thử truy cập thì hoạt động của một số trang hầu như không hoạt động và còn nhiều trang ít cập nhật nội dung mới.

b) Khó khăn, vướng mắc

Cơ chế về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin phục vụ công tác tuyên truyền trong Ngành tuy đã có những quy định về Người phát ngôn để chịu trách nhiệm trong việc xử lý, cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan thông tấn báo chí nhưng trong thực tế người phát ngôn của VKSND ở các cấp chưa thực sự có điều kiện quản lý, xử lý đầy đủ, kịp thời những thông tin liên quan đến hoạt động của các đơn vị trong Ngành, nhất là những vấn đề liên quan đến một số lĩnh vực công tác, vụ việc "nhạy cảm", dẫn đến việc xử lý thông tin có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu chính xác, dẫn đến có những hiểu lầm đáng tiếc trong dư luận... Quan hệ phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSNDTC, VKSND địa phương với các cơ quan báo chí của Ngành có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc đăng tải một số thông tin phản ánh về hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có VKS không chính xác, không đúng bản chất sự việc, tạo tâm lý, dư luận không tốt ở địa phương.

Công tác thông tin tuyên truyền của các VKSND địa phương là hoạt động có tính chất bổ trợ cho công tác nghiệp vụ nên việc phân công cán bộ, xây dựng đội ngũ cộng tác viên và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, chế độ động viên, khuyến khích cho các đồng chí làm công tác thông tin tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bồi dưỡng về kỹ năng viết tin, bài, phổ biến kinh nghiệm cho cán bộ tham gia làm công tác này còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng của công tác tuyên truyền.

Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí của Ngành và kinh phí để phối hợp thực hiện các chương trình, làm ấn phẩm tuyên truyền, nhu cầu thì lớn nhưng thực tế thời gian qua, tuy đã có sự quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đảm bảo được yêu cầu hoạt động, chưa có hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của công tác này.

c) Đề xuất, kiến nghị

Từ thực tế công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động báo chí của Ngành trong thời gian qua và tổng hợp ý kiến của các đơn vị qua báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền tổng hợp phản ánh các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị sau đây:

- Lãnh đạo VKSNDTC tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí của Ngành và các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, VKSQS các cấp đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tạo điều kiện, cung cấp thông tin kịp thời, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền. Trong thời gian tới, đề nghị Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho xây dựng và thực hiện đề án phối hợp với một số cơ quan báo chí ở trung ương như Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình An ninh, Báo Nhân dân... xây dựng các chuyên mục, thực hiện các chương trình tuyên truyền về Viện kiểm sát nhân dân để phát sóng theo định kỳ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đối ngoại.

- Cần tăng cường quan hệ phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, địa phương với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành để làm tốt công tác tuyên truyền và định hướng thông tin, dư luận góp phần tạo sự đồng thuận ủng hộ Ngành phát triển.

- Lãnh đạo VKS địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc kiểm tra, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Tổ tuyên truyền hoạt động; tiếp tục kiện toàn Tổ tuyên truyền; đơn vị chưa ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ tuyên truyền cần kịp thời có quy chế đảm bảo cho tổ tuyên truyền hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong Ngành và các cơ quan báo chí khác để làm tốt công tác tuyên truyền.

- Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là phương pháp, kinh nghiệm viết tin, bài, biên tập và quản trị trang thông tin điện tử cho Viện kiểm sát nhân dân các địa phương.

- Đề nghị Lãnh đạo VKSNDTC chỉ đạo các đơn vị có liên quan, nghiên cứu tăng mức kinh phí hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền cho các đơn vị và có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị trong toàn Ngành về việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp hỗ trợ công tác tuyên truyền; đề nghị quan tâm thường xuyên hơn việc biểu dương, khen thưởng cho những đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1.Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND các địa phương và VKSQS các cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSNDTC về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thực hiện linh hoạt, đa dạng các biện pháp tuyên truyền; chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, nhất là các hoạt động có tiếp xúc với nhân dân. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của Ngành, của Trung ương và của địa phương để thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

2.Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến kinh nghiệm cho các đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành. Chủ động xây dựng các kế hoạch công tác, xây dựng và tổ chức ký kết các văn bản phối hợp công tác tuyên truyền với một số cơ quan, đơn vị.

3. Tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSNDTC tiếp tục kiện toàn về tổ chức, tăng cường lực lượng và đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho các cơ quan báo chí chuyên trách của VKSNDTC và các Tổ tuyên truyền của các đơn vị trong Ngành để nâng cao hơn nữa năng lực, khả năng thực hiện công tác tuyên truyền và hoạt động báo chí.

Trên đây là Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân./.

 

Nơi nhận:

TL. VIỆN TRƯỞNG

- Đ/c Viện trưởng - VKSTC (để b/cáo);

- Các đ/c Phó VT - VKSTC (để b/cáo);

- Các thành viên BCĐ;

- Các đơn vị trực thuộc VKSTC;

- VKSQSTW;

- Các VKSND cấp cao;

- VKS các tỉnh, TP;

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

- Lưu: VT, TT BCĐ,TCKS.

 

 

 

 


[2]Các VKSND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền gồm: Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang.

[3]Các đơn vị đã ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Tuyên truyền gồm: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau.

[4]Có 47/63 VKSND tỉnh, thành phố có Trang thông tin điện tử và 02 Trang tin của các cơ quan báo chí của Ngành (Trang tin điện tử Kiểm sát Online của Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật điện tử), 01 Trang tin điện tử của VKSNDTC và 02 Trang thông tin điện tử của Trường Đại học kiểm sát và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

[5] Các đơn vị đã ban hành Quy chế hoạt động của Trang tin điện tử hoặc thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử, gồm: Hải Phòng, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh.Hiện nay có 01 đơn vị đang chạy thử nghiệm Trang thông tin điện tử là VKSND tỉnh Đồng Tháp.

 

[6]Tính đến tháng10/2015, chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân đã sản xuất phát sóng 60 số trên kênh ANTV và 80 bản tin tổng hợp tin, phóng sự, phim tài liệu phát trên ANTV, VTV, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Truyền hình Thông tấn và hơn 400 tin được đăng tải trên chuyên mục KSTV của Website Kiểm sát Online...

[7]Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Kiểm sát nhân dân đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tác giả là nhạc sĩ chuyên nghiệp và 1 số tác giả là cán bộ trong ngành đã thu được 42 tác phẩm. Ban giám khảo do Nhạc sĩ, nhà thơ Vũ Trọng Tạo làm chủ khảo, đã lựa chọn được 14 tác phẩm xuất sắc.

[8]Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Kiểm sát nhân dân đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tác giả là nhạc sĩ chuyên nghiệp và 1 số tác giả là cán bộ trong ngành đã thu được 42 tác phẩm. Ban giám khảo do Nhạc sĩ, nhà thơ Vũ Trọng Tạo làm chủ khảo, đã lựa chọn được 14 tác phẩm xuất sắc.

[9]Năm 2012, Tạp chí Kiểm sát đã phối hợp làm và phát hành 05 cuốn sách; năm 2013 làm và phát hành 01 cuốn; năm 2014 làm và phát hành 02 cuốn; năm 2015 làm và phát hành 04 cuốn sách.

[10]Các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp với các các cơ quan báo chí ở địa phương gồm: Lào Cai, Bắc Giang, Sơn La, Đồng Nai, Cà Mau.

[11]Ngày 22/9/2014, tại Quảng Bình, Hội nghị tập huấn cho 10 VKSND tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung có trang Website gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, với tổng số trên 80 đại biểu tham dự Hội nghị. Trong 02 ngày, từ 17, 18/11/2014, tại An Giang, Hội nghị tập huấn cho 15 VKSND tỉnh, thành phố có trang Website gồm: An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Long An, Bạc Liêu, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, với tổng số trên 120 đại biểu tham dự Hội nghị.

[12]Năm 2013, tổ chức 03 cuộc họp báo với các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin về các sự kiện tuyên truyền trong ngành KSND, gồm: Ngày 22/7/2013, họp báo thông tin về công tác 6 tháng đầu năm 2013 của ngành KSND; ngày 05/11/2013 họp báo về việc kháng nghị tái thẩm và tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân về tội giết người; ngày 10/01/2013 họp báo về Hội nghị vinh danh Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu ngành KSND lần thứ hai. Năm 2015, tổ chức họp báo ngày 20/7/2015 về Kỷ niệm 55 năm thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của ngành KSND.

[13]Ngày 11/12/2013, tại Hà Nội, VKSNDTC (Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền) và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Báo chí với hoạt động cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu. Hội thảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chức năng nhiệm vụ, hoạt động của ngành KSND, về vai trò của báo chí và sự tác động của báo chí đối với hoạt động cải cách tư pháp trong ngành KSND, ủng hộ hoạt động của ngành KSND. Đồng thời, thông qua Hội thảo thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa ngành Kiểm sát với các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ và góp phần làm tốt, có hiệu quả công tác tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân…

[14]Các đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ như: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên...

[15]Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền đã kiểm tra tại VKSND các tỉnh, thành phố: Năm 2013, kiểm tra tại 08 VKSND các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang. Năm 2014, kiểm tra tại 11 VKSND các tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Năm 2015, kiểm tra tại 03 VKSND tỉnh: Tây Ninh, Bình Thuận, Hà Nam.

 

[16]VKSND tỉnh Hưng Yên, Đắc Nông không gửi báo cáo sơ kết 03 năm Chỉ thị 05 về Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền.

Nguồn tin: http://www.tapchikiemsat.org.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 20
  • Hôm nay: 5181
  • Tháng hiện tại: 29620
  • Tổng lượt truy cập: 11698750