01:48 ICT Chủ nhật, 28/02/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thứ sáu - 11/10/2013 08:24
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 10/10/2013, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại diện Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Tạp chí kiểm sát, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ ngày 01/12/2012 đến 30/9/2013, do đồng chí Phạm Quang Hòa, Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại buổi làm việc: Sau khi có Hướng dẫn số 148-HD/BCĐTW ngày 22/4/2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII), Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức quán triệt; phối hợp với Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức phổ biến, quán triệt đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc để thực hiện. Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chương trình công tác năm 2013 của các đơn vị trực thuộc nêu rõ vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ. Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đề ra nhiều hình thức gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với các hoạt động của cơ quan, đơn vị, như: Đề cao ý thức dân chủ của cán bộ, công chức trong việc nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan, đơn vị; thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rèn luyện 5 đức tính người cán bộ Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”; thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm”; triển khai Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường Công tác kiểm tra của cấp uỷ, chính quyền, của Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ. Chú trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm cho việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thiết thực, hiệu quả.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được, thể hiện trên nhiều lĩnh vực như: Chỉ đạo, tổ chức quán triệt xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chất lượng xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định thực hành dân chủ; Thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và công dân; Quan hệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; Quan hệ với các cơ quan thông tin, báo chí; Quan hệ với công dân; Thực hiện dân chủ trong các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát; Thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo nêu về những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong việc tổ chức quán triệt và thực hiện Quy chế dân chủ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong đó nhấn mạnh việc tổng kết các điển hình của Ngành về thực hiện Quy chế dân chủ để nhân rộng chưa được kịp thời; đồng thời nêu kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thường xuyên thông báo điển hình làm tốt ở các Bộ, Ngành để các đơn vị có điều kiện nghiên cứu, trao đổi và học tập.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi chân tình, tham gia góp ý kiến bổ sung vào báo cáo thực hiện kết quả thực Quy chế dân chủ cơ sở của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong đó, nội dung trọng tâm tập trung vào việc cụ thể hoá nhiệm vụ của cán bộ, công chức và những kết quả đạt được của đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phân tích sâu về những vướng mắc, hạn chế, đề xuất, kiến nghị để việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm khẳng định, xuất phát từ nhận thức của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị và đoàn thể trực thuộc đạt được kết quả trên mọi lĩnh vực công tác của cơ quan. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực sự phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, dân chủ. Kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Phó Viện trưởng thông tin thêm về một số nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nói riêng và toàn Ngành nói chung mà thành viên Đoàn kiểm tra quan tâm như: Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là đối với các cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và Quy chế dân chủ; Về cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ. Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Thủy Khiêm thông báo nhanh với Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lĩnh hội ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Viện trưởng khẳng định Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, Đảng ủy cơ quan sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thực hiện chất lượng, hiệu quả Quy chế dân chủ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nhất trí cao với nội dung báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Đoàn công tác, đồng chí nhấn mạnh: Để có được thành tích này trước hết từ nhận thức rõ vai trò, vị trí và ý nghĩa quan trọng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được triển khai một cách bài bản, sáng tạo, nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng với phạm vi sâu rộng trên mọi lĩnh vực, gắn với thực hiện tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Ngành và phong trào thi đua yêu nước của Viện kiểm sát các cấp. Đồng chí Trưởng đoàn công tác đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan; phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí lưu ý, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần cụ thể hóa các giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm gắn việc thực hiện với yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Với kết quả đạt được, Viện kiểm sát nhân dân tối cao là đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại Tạp chí kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tổng hợp chung để báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Tác giả bài viết: Trường Thanh

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 31
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 20
  • Hôm nay: 657
  • Tháng hiện tại: 198280
  • Tổng lượt truy cập: 11659118