10:33 ICT Chủ nhật, 05/07/2020
“Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)" "Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!"

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2014

Thứ sáu - 04/04/2014 09:34

            Ngày 24 tháng 3 năm 2014 VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 22/KH-VKSTC-BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014.

               Trang thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn để các đơn vị thực hiện.

 
 
VIỆN KSND TỐI CAO
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH PCTP VÀ TNXH
 
 
 
Số: 22/KH-VKSTC-BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                        Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

 
 
 
KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2014

 

Căn cứ Kế hoạch 20/KH-BCĐ138/CP ngày 27/01/2014 của Ban chỉ đạo 138/CP về thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014; Kế hoạch 130/KH-VKSTC ngày 07/12/2012 của VKSND tối cao về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015, VKSND tối cao xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, thủ trưởng các đơn vị, sự tham gia tích cực của cán bộ, Kiểm sát viên trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đạt được các mục tiêu, yêu cầu của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014.

2. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, thủ trưởng các đơn vị trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

3. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm nhất là ở 18 địa bàn trọng điểm về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, 10 địa bàn trọng điểm về tội phạm có tổ chức; làm giảm các loại tội phạm đang gia tăng, như: giết người do nguyên nhân xã hội, ma tuý, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, sử dụng công nghệ cao, cho vay lãi nặng... tạo sự chuyển biến rõ rệt trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

4. Tăng cường các biện pháp nhằm chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng. Phấn đấu kiểm sát 100% các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%; tỷ lệ kháng nghị các loại án được Tòa án chấp nhận đạt trên 70%; làm tốt công tác phát hiện, quản lý tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tâp trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị; thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội; thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

2. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm” của Viện trưởng VKSND tối cao. Phối hợp cùng Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều tra giải quyết trên 90% tố giác, tin báo về tội phạm. Thực hiện tốt trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc phê chuẩn, áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn. Kiểm sát chặt chẽ, đầy đủ, toàn diện, bảo đảm hoạt động điều tra tuân thủ đúng pháp luật.

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là: “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, góp phần đảm bảo hoạt động xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai.

Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm, nhất là các tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp, bảo đảm điều tra, xử lý nghiêm minh tất cả các hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền.

Thực hiện các biện pháp khắc phục việc để quá hạn tạm giữ, tạm giam; hạn chế các trường hợp trốn, chết hoặc phạm tội mới trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam. Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án và tổ chức đưa người bị kết án phạt tù đi chấp hành án; bảo đảmcác trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ, miễn, giảm và hoãn thi hành án phạt tù đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài liên quan đến tội phạm; tăng cường kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác này; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng lựa chọn xác định các vụ án trọng điểm để tập trung giải quyết và tổ chức xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật trong nhân dân; nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm.

Các cơ quan báo chí của Ngành, Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm của Viện kiểm sát trên các phương tiện thông tin truyền thông.

4. Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước, các tổ chức, cơ quan tư pháp trên thế giới trong công tác phòng, chống tội phạm và công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ ngành Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Làm tốt vai trò đầu mối yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đẩy nhanh việc đàm phán ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, phục vụ tốt việc giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài; thực hiện có hiệu quả các dự án quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. Chủ động tham gia các dự án, đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 138/CP. Phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan thực hiện tốt chương trình xây dựng luật của Quốc hội, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp trong toàn Ngành, các ban, ngành trung ương và địa phương về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) được Quốc hội giao chủ trì soạn thảo; hoàn chỉnh dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến.

6. Nâng cao chất lượng báo cáo, công tác thống kê tội phạm và ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu triển khai ứng dụng phần mềm quản lý án hình sự; đánh giá đầy đủ tình hình vi phạm, tội phạm trong hoạt động tư pháp. Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2014, qua đó đánh giá chính xác kết quả thực hiện Chương trình, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nắm chắc tình hình, tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm thuộc địa bàn hoặc lĩnh vực công tác được giao, đề xuất kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm.

7. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đặc biệt các quy định về vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm. Chủ động tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo sự phân công của Ban chỉ đạo 138/CP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ và nội vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời xử lý nghiêm minh các cá nhân vi phạm, tiêu cực, nhất là những trường hợp để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc cán bộ tham nhũng, thoái hóa, biến chất. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng và học tập các gương điển hình trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng chương trình cụ thể tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2014; hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời và kiểm tra hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát địa phương, báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và đột xuất gửi Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội để tổng hợp xây dựng báo cáo chung của Chương trình.

2. VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014; thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của VKSND tối cao và Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm tại địa phương.

3. Giao cho Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, điều hành, đồng thời quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này trong toàn Ngành; phối hợp với các Bộ, ngành và chủ trì phối hợp thực hiện Chương trình tại VKSND tối cao; tổng hợp xây dựng các loại báo cáo theo yêu của Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ./.      

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đồng chí lãnh đạo Viện;                

- Văn phòng TT 138 - BCA;

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo ngành KSND về các Chương trình PCTP và TNXH;

- VKS Quân sự TW;

- Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;

- VKS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TH.                                           
                       
TM. BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG
TRÌNH PCTP VÀ TNXH NGÀNH KSND
TRƯỞNG BAN
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 

Nguyễn Hải Phong

 

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 2985
  • Tháng hiện tại: 34966
  • Tổng lượt truy cập: 9413751