12:34 ICT Thứ năm, 04/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

Kết quả bước đầu thực hiện cải cách hành chính và Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND

Thứ sáu - 21/02/2014 14:02

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CVCC TRONG NGÀNH KSND

____________________

Số: 122/BC-BCĐCCCVCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________

 

Hà Nội, ngày  20 tháng  9 năm 2013

 

 
BÁO CÁO
Kết quả bước đầu thực hiện cải cách hành chính và Đề án đẩy mạnh
cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND

__________________________________________________

 

 

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1.1. Trong hoạt động cải cách hành chính

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngay từ đầu năm2013, tạiHội nghị triển khai công tác năm, lãnh đạo VKSND tối cao đã quan tâm quá triệt nhiều nội dung quan trọng củacông táccải cách hành chính mà Viện kiểm sát các cấp phải quan tâm thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 

Công tác tuyên truyền của ngành KSND cũng được đẩy mạnh. Các cơ quan báo chí, trang thông tin của Viện kiểm sát các cấp đã quan tâm tuyên truyền, kịp thời phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

1.2. Trong hoạt động cải cách công vụ, công chức

Trên cơ sở Đề án số 1557/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VKSND tối cao đã ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức trong ngành KSND. Đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-VKSTC ngày 19/3/2013 thành lập Ban Chỉ đạo VKSND tối cao về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Kế hoạch số 59/KH-VKSTC  ngày 05/6/2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND giai đoạn 2013-2015. Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã họp, thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ trong tâm công tác cải cách chế độ, công vụ, công chức trong Ngành. Đồng thời ban hành văn bản (kèm theo Phụ lục Kế hoạch) chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức. Ban Chỉ đạo đã điểm lại danh mục những công việc cần làm; xác định đâu là nhiệm vụ trong tâm, trọng điểm cần thực hiện ngay trong thời gian tới, đâu là nhiệm vụ chiến lược, cần triển khai thực hiện thường xuyên, lâu dài từ nay đến hết năm 2015.

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành đã có văn bản số 3006/VKSTC-BCĐTT ngày 29/8/2013 chỉ đạo, quán triệt trong toàn ngành tuyên truyền về công tác cải cách chế độ công vụ, công chức. Hiện nay, trên trang thông tin điện tử của VKSND tối cao đã mở chuyên mục "Cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức". Tại chuyên mục này, những văn bản, tài liệu của VKSND tối cao có liên quan đến hoạt động cải cách chế độ công vụ công chức đã được đăng tải đầy đủ, kịp thời để mọi cơ quan, đơn vị và cá nhân trong Ngành có thể tìm hiểu và tra cứu.

Hầu hết các VKSND địa phương đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của VKSND địa phương về đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

2.1. Trong lĩnh vực cải cách hành chính

Trong lĩnh vực cải cách thể chế hành chính, VKSNDtối cao đã tích cực tham gia với các bộ, ngành trong lĩnh vực nghiên cứu xây dựng văn bản và rà soát văn bản pháp luật về lĩnh vực hành chính. Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát nhằm xây dựng và hoàn thiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hành chính; đổi mới và hoàn thiện thủ tục hành chính trong một số khâu công tác, trọng tâm là những khâu công tác tiếp xúc trực tiếp, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị khác của công dân.

Vê cải cách, đổi mới tổ chức, bộ máy hành chính của Ngành, VKSND tối cao đã đặc biệt quan tâm, đẩy nhanh việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Viện kiểm sát các cấp, nhất là VKSND tối cao, như kiện toàn cơ quan Thanh tra, Cơ quan điều tra của Ngành; thành lập Trường đại học Kiểm sát Hà Nội, Vụ thi đua, khen thưởng, thành lập các phòng chuyên trách tại các vụ; tách, lập mới nhiều phòng chuyên môn, nghiệp vụ tại Viện kiểm sát cấp tỉnh, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Trong lĩnh vực cải cách tài chính công, toàn Ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý tài chính; thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục đầu tư vốn và mua sắm, cấp phát trang thiết bị, xử lý tài sản,…; sớm ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước; xây dựng phương án phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước đúng quy định. Công tác quản lý, xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp dần được cải tiến đảm bảo thực hiện nhanh, hiệu quả.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, quản trị và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành cũng đã được chú trọng. Toàn Ngành đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị làm công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng hệ thống máy chủ, đường truyền; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, hành chính tư pháp, như phần mềm quản lý án hình sự, quản lý nhân sự, quản lý văn bản điện tử trong Ngành; đặc biệt là đã triển khai thực hiện nhiều hội nghị trực tuyến trong toàn Ngành. Phần mềm quản lý công văn đã được xây dựng và triển khai áp dụng tại VKSND tối cao, giúp cho việc quản lý công văn đi, đến được hiệu quả, khoa học.

Hiện nay, toàn Ngành đã có trên 40 Cổng, Trang thông tin điện tử phục vụ công tác tuyên truyền và thực hiện việc gửi văn bản hành chính hoặc thông báo, chỉ đạo nghiệp vụ. 

2.2. Cải cách chế độ công vụ, công chức

2.2.1. Về Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Viện trưởng VKSND tối cao đã có Quyết định giao cho Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong Ngành KSND. Vụ Tổ chức cán bộ đã triển khai thực hiện việc nghiên cứu Đề án; đã ban hành văn bản hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu, bảng hỏi đến các đơn vị trực thuộc trong toàn Ngành nhằm thu thập dữ liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng Đề án.

Việc xác định vị trí việc làm là nhằm sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, phát hiện những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm của các đơn vị, VKSND các cấp trong toàn Ngành nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cải cách tiền lương.

Viện kiểm sát nhân dântối cao xác định nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức là vấn đề mới và khó cần có quyết tâm chính trị cao, phối hợp đồng bộ, tổ chức công việc khoa học thì mới có thể hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của Đảng và Chính phủ đề ra.

2.2.2.Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ, VKSND tối cao đã ban hành Quy định về tuyển dụng công chức trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-VKSTC-V9 ngày 05/4/2013. Văn bản này đã quy định nhiều điểm mới về công tác tuyển dụng công chức trong Ngành, như quy định chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng; quy định về việc tuyển dụng theo từng đợt trong năm, quy định về việc kiểm tra, sát hạch và tính điểm trong xét tuyển công chức; quy định về Ban giám sát tuyển dụng, v.v....

Thông qua thực hiện những quy định trên, công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụngcông chức của ngành KSND đã có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.2.3. Về công tác quản lý công chức, viên chức

Trong năm 2013, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã tham mưu giúp Lãnh đạo Viện ban hành nhiều Quy định, Hướng dẫn và xây dựng nhiều Đề án, Chuyên đề về  công tác cán bộ, như: Quy định về quản lý trang phục ngành KSND; Quy định tạm thời về phù hiệu, cấp hiệu công chức, viên chức khác trong ngành KSND; Hướng dẫn về việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo trong ngành KSND; Hướng dẫn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo trong ngành KSND; Đề án thi nâng ngạch Kiểm tra viên chính lên Kiểm tra viên cao cấp; Chuyên đề đổi mới công tác tuyển dụng dụng công chức trong ngành KSND,...

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ của Ngành, trong năm 2013, công tác Thanh tra của Ngành đã được quan tâm và có những chuyển biến tích cực. Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-VKSTC về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành KSND nhằm đổi mới toàn diện và tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra trong Ngành.

Thông qua những kết quả nêu trên, công tác cán bộ, công chức, viên chức trong của Ngành trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới. Những vấn đề lớn, mang tầm chiến lược về công tác cán bộ đã được từng bước giải quyết.

2.2.4. Chế độ báo cáo thống kê và ứng dụng CNTT trong cải cách chế độ công vụ, công chức

Nhằm khắc phục tình trạng quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị thực hiện bằng phương pháp thủ công, hình thành  hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức trong toàn Ngành, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành KSND. Mục tiêu hướng tới của phần mềm là thống nhất và tin học hóa quy trình quản lý cán bộ, công chức; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành. Trên cơ sở đó, đảm bảo đồng nhất dữ liệu tại tất cả các cơ quan, đơn vị, giúp cho lãnh đạo VKSND tối cao và VKSND các cấp tăng cường được khả năng quản lý nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, thống kê theo các biểu mẫu, báo cáo về quản lý cán bộ công chức viên chức theo quy định của Nhà nước và của Ngành.        

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

3.1. Ưu điểm

Việc triển khai các nội dung hoạt động cải cách hành chínhđã và đang được tiến hành đồng bộ tại các cấp Kiểm sát. Trong đó cải cách công vụ, công chức là nội dung quan trọng, có vai trò quyết định sự thành công của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trong ngành KSND.

Viện trưởng VKSND tối cao đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm việc thực hiện Ðề án một cách toàn diện, thống nhất trong toàn Ngành. Đến nay, việc triển khai thực hiện Ðề án đã đạt được một số kết quả bước đầu. Công tác xây dựng thể chế có chuyển biến tích cực.

Hầu hết các VKSND địa phương đều tích cực triển khai các nội dung theo Kế hoạch cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức của Ngành đề ra, như: Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong phạm vi đơn vị mình; bước đầu triển khai nghiên cứu, xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức. Công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức có nhiều đổi mới, bảo đảm khách quan, công bằng, nâng cao được chất lượng đầu vào công chức; một số Viện kiểm sát địa phương đã thí điểm thực hiện thi tuyển công chức tập trung theo cụm (VKSND Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng), thí điểm thực hiện việc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển để chọn nguồn bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp (VKSND tỉnh Quảng Ninh, Tiền Giang),....., kỷ luật, kỷ cương hành chính đã từng bước được tăng cường, đạo đức và văn hóa giao tiếp trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức được nâng cao.

3.2. Tồn tại

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Một số Viện kiểm sát địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức. Ở một số đơn vị, lãnh đạo chưa có quyết tâm chính trị cao, chưa chủ động triển khai Ðề án, chậm thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch hành động. Công tác triển khai có nơi còn lúng túng. Những nhiệm vụ cải cách công vụ, công chức theo Kế hoạch đề ra tuy đã triển khai thực hiện nhưng kết quả và tiến độ còn chậm, nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ là rất cao, như:

-Chưa xây dựngđược Quy định về tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, Viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh và tuyển chọn Kiểm sát viên các cấp theo hướng đổi mới, chú trọng nguyên tắc lựa chọn được người thực chất có đức, có tài; về chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo quản lý trong Ngành đểtổ chức triển khai thực hiện thí điểm; về chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài trong hoạt động công vụ; về việc thực hiện hợp đồng trước khi tuyển dụng công chức (theo Kế hoạch, những nhiệm vụ trên phải hoàn thánh trước tháng 6/2014);

-Chưa xây dựng được Quy định về cơ chế sát hạch và tổ chức thực hiện cơ chế sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý;về chế độ trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động công vụ; về chính sáchtinh giảm biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành, v.v...(theo Kế hoạch, những nhiệm vụ trênphải hoàn thành trong năm 2015).

- Một số nhiệm vụ tuy đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đổi mới ban đầu, nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đặt ra, như: Công tác tuyển dụng, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, Kiểm sát viên ở một số đơn vị, địa phương chưa thực sự khách quan, công bằng; chưa lựa chọn được người thực tài; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn chưa thực chất, chưa động viên được cán bộ, công chức trong thực thi công vụ,....

IV. NHỮNGNHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

4.1. Công tác cải cách hành chính

Nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới của ngành KSND tập trung vào ba nhóm vấn đề trọng tâm là: Nâng cao trách nhiệm, tâm huyết, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, tính công khai minh bạch và sự phối hợp trong công tác giữa các đơn vị, cơ quan. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

Một là:Triểnkhai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Theo đó, Viện trưởng VKSND các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020trong từng đơn vị và trong toàn Ngành;

Hai là: Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của Ngành, coi đây là đột phá cải cách hành chính trong ngành KSND;

Balà:Đổi mới công tác tiếp công dân và công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp công dântại Viện kiểm sát các cấp; xây dựng trụ sở tiếp công dân khang trang, bảo đảm thuận tiện cho người dân mỗi khi đến khiếu nại, tố cáo;

Bốnlà:Thường xuyên rà soát, đơn giản và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác; công bố công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành bằng nhiều hình thức thiết thực, thích hợp; các thủ tục hành chính được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới được công bố cập nhật đúng quy định;

Nămlà:Triển khai tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của VKSND các cấp, trên cơ sở đó điều chỉnh số lượng biên chế và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị. 

2.2. Cải cách chế độ công vụ, công chức

Trên cơ sở Ðề án cải cách chế độ công vụ, công chức củaChính phủvà kế hoạch thực hiện trong ngành KSND, trong thời gian tới, công tác cải cách chế độ công vụ, công chứccủa ngành KSNDcần phải được coi là nội dung quan trọng của cải cách hành chính, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Kiểm sát. Toàn Ngành cần tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đã đặt ra. Trước mắt, trong những tháng cuối năm 2013 và năm 2014 cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện Đề án "xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong ngành KSND" và triển khai áp dụng ở các cấp Kiểm sát;

Hai là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ Thanh tra và đổi mới công tác Thanh tra công vụ của Ngành;

Ba là:  Đổi mới việc tuyển chọn để bổ nhiệm (kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển) lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, cấp huyện; Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên VKSND tối cao để áp dụng thí điểm;

Bốn là: Thực hiện chế độ hợp đồng trước khi tuyển dụng công chức; thực hiện chế độ tập sự lãnh đạo; hoàn thiện quy định về đánh giá cán bộ, công chức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu;

Năm là: Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức trong Ngành; thí điểm thực hiện thi tuyển công chức tập trung theo cụm và từng bước áp dụng thi trên máy vi tính;

Sáu là:  Tiếp tục nghiên cứu để đổi mới, kiện toàn về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và chuyên sâu; đổi mới tổ chức và hoạt động của công tác Tài chính, hậu cần trong ngành Kiểm sát, nghiên cứu chuyển đổi mô hình Vụ Kế hoạch-Tài chính VKSND tối cao thành Cục Tài chính - Hậu cần;

Bảy là:Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức trong Ngành về nội dung, yêu cầu thực hiện việc cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong toàn ngành về thủ tục hành chính, về chế độ công vụ, công chức và đội ngũ cán bộ, công chức.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, đòi hỏi toàn ngành KSND phải có quyết tâm chính trị rất cao mới có thể xây dựng được một nền hành chính và công vụ của ngành KSND chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính và cải cách tư pháp mà Ðảng và Nhà nước ta đã khởi xướng và đang quyết tâm thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Trung ương (báo cáo) ;                                                
- Lãnh đạo VKSNDTC;

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của VKSNDTC;

- VKSQS TW và các đơn vị trực thuộc VKSNDTC;

- Các VKSND cấp tỉnh;

- Lưu: Văn thư, TCCB.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO


 

 Bùi Mạnh Cường


Tai

Nguồn tin: VKSNDTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 5111
  • Tháng hiện tại: 29550
  • Tổng lượt truy cập: 11698680