01:10 ICT Thứ ba, 09/03/2021
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021! TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! .

Trang chủ » Tổ chức » Tin tức » Tin của ngành kiểm sát

Tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2015

Thứ hai - 29/06/2015 09:27

(Kiểm sát) - Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014, trên cơ sở thể chế hoá các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp năm 2013, tiếp thu kinh nghiệm tiến bộ của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Viện công tố/Viện kiểm sát trên thế giới, nội dung của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đã có nhiều điểm mới về: Vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, các lĩnh vực công tác của Viện kiểm sát nhân dân; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND; những quy định chung về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ của VKSND…

 

Toàn cảnh Hội nghị

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong 02 ngày 28 và 29/5/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Chương trình đối tác tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2015 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu khai mạc Hội nghị

Tiến sĩ Nguyễn Hải Phong, Phó viện trưởng VKSNDTC chủ trì và chỉ đạo Hội nghị; thành phần tham dự Hội nghị tập huấn gồm: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và cán bộ văn phòng tham mưu - tổng hợp; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đại diện Lãnh đạo và cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ thuộc các VKSND các tỉnh, thành phố phía Bắc đến tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ trên cơ sở những điểm mới của Luật tổ chức Viện  kiểm sát nhân dân năm 2014 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân, việc triển khai thi hành Luật cần chú ý các vấn đề về tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Sắp xếp lại các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng thu gọn về cơ cấu tổ chức khi nhiệm vụ này được chuyển cho VKSND cấp cao; quy định về các tiêu chí phân loại, xác định cơ cấu bộ máy làm việc của VKSND cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng tỉnh; tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra VKSND tối cao, VKS quân sự Trung ương theo hướng mở rộng cơ cấu để bảo đảm thực hiện thẩm quyền và nhiệm vụ mới… Đặc biệt là tổ chức bộ máy của VKSND cấp cao, tổ chức các viện nghiệp vụ trực thuộc VKSND cấp cao một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng VKSND cấp cao. Về công tác cán bộ của VKSND: Đề nghị Chủ tịch nước bổ nhiệm các Kiểm sát viên VKSND tối cao; xem xét, quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp đối với các Kiểm sát viên VKSND tối cao không được bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao theo quy định của Luật; xác định số biên chế cần bổ sung, số lượng, điều chỉnh cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên, Điều tra viên và công chức, viên chức của Viện kiểm sát các cấp…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Kiểm sát đã nêu rõ những nội dung mới cơ bản của Luật và quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ của VKSND. Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã đổi mới hệ thống VKSND theo thẩm quyền xét xử của Toà án, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; tạo cơ sở pháp lý để xây dựng tổ chức VKSND các cấp theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu về mở rộng thẩm quyền: Thiết lập hệ thống tổ chức VKSND 04 cấp theo chủ trương cải cách tư pháp, bổ sung quy định phân định phạm vi thẩm quyền của 04 cấp VKSND; Về cơ cấu cán bộ, Luật đã quy định đầy đủ, toàn diện các chức danh tố tụng và các chức danh pháp lý khác của từng cấp Viện kiểm sát; Luật cũng đã kiện toàn cơ cấu tổ chức của VKSND cấp huyện theo hướng tổ chức “văn phòng và phòng”…


Để Viện kiểm sát nhân dân các cấp có thể triển khai thực hiện ngay Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 khi có hiệu lực thi hành, Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã giới thiệu và phân tích cụ thể về nội dung các tờ trình, nghị quyết đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn, quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ và bảo đảm hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật gồm: Bộ máy làm việc của VKSND tối cao; thành viên Uỷ ban Kiểm sát của VKSND tối cao; thành lập VKSND cấp cao; thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSND tối cao; việc thành lập, giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực; phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp; tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của VKSND; chế độ phụ cấp đối với kiểm sát viên, điều tra viên, kiểm tra viên, công chức, viên chức của VKSND các cấp; về tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên; cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên tại mỗi cấp Viện kiểm sát, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của VKSND tối cao và Viện kiểm sát quân sự Trung ương; trang phục của ngành Kiểm sát nhân dân, phù hiệu, cấp hiệu các chức danh tư pháp trong Viện kiểm sát nhân dân và giấy chứng minh kiểm sát viên.

Ngoài ra, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao giới thiệu các dự thảo Thông tư, Hướng dẫn, Quyết định của Viện trưởng VKSND về tổ chức bộ máy, cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân sau khi các Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành chính thức như: Các dự thảo thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 về tuyển chọn và tổ chức thi tuyển vào chức danh Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân; về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức ,viên chức trong ngành; về quản lý, sử dụng trang phục đối với công chức, viên chức và người lao động, giấy chứng minh kiểm sát viên, giấy chứng nhận Điều tra viên, Kiểm tra  viên trong ngành Kiểm sát nhân dân; việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát; cơ cấu bộ máy làm việc, cơ cấu lãnh đạo và công chức, viên chức của VKSND các cấp và hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân…

Tại Hội nghị, nhiều  ý kiến tham luận của các đại biểu  xoay quanh các vấn đề về tổ chức, cán bộ, về mối quan hệ phối hợp công tác  khi triển khai thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu, trên cơ sở tổng hợp tất cả các vấn đề, các ý kiến đã được nêu ra trong hội nghị như: Về việc thi tuyển Kiểm sát viên; vấn đề bổ nhiệm và bổ nhiệm lại; về phân chấp quản lý cán bộ; cơ cấu tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu các đơn vị VKSND tối cao, VKSND tỉnh, thành phố những vấn đề sau:

 

Một là, đề nghị các đại biểu không chỉ góp ý trực tiếp tại hội nghị mà tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, góp ý bằng văn bản gửi Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao trong thời gian, sớm nhất; các văn bản góp ý cần phải cụ thể và đồng thời có đề xuất giải pháp để hoàn thiện các văn bản về tổ chức cán bộ, bộ máy của VKSND được ban hành trong thời gian sớm nhất.

 

Hai là, Vụ Tổ chức cán bộ sau hội nghị phải tổng hợp đầy đủ, chính xác tất cả các ý kiến của của toàn ngành, đặc biệt là các giải pháp.

 

Ba là, các văn bản lần này thực hiện theo Luật tổ chức VKSND năm 2014 và ban hành bằng các thông tư nên đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành theo đúng luật; các văn bản ký ban hành phải được thực hiện đầy đủ theo quy định của luật định, phù hợp về nội dung, hình thức. Giao cho Vụ Pháp chế (tức Viện khoa học kiểm sát) chịu trách nhiệm thẩm định các văn bản này giúp Lãnh đạo Viện.

 

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, tâm huyết của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tiếp tục có ý kiến đóng góp bằng văn bản cụ thể từng vấn đề; Vụ Tổ chức cán bộ phải có chắt lọc cụ thể các ý kiến của các tỉnh, các ý kiến hay… Tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cụ thể về vấn đề thi tuyển Kiểm sát viên như thế nào, quy trình thi tuyển ra sao; quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Kiểm sát viên. Bàn và nghiên cứu có thi tuyển chọn chức danh quản lý hay không… Hiện nay chúng ta đã dự thảo một loạt hệ thống văn bản dưới luật gồm 11 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đã thông qua được 7 Nghị quyết chờ ban hành, còn 4 Nghị quyết đang xây dựng) và các thông tư, quy chế, quy định về tổ chức cán bộ, bộ máy nhưng chúng ta còn rất nhiều loại thông tư vẫn còn phải nghiên cứu như thông tư về báo cáo, thông tư về thanh tra, kỷ cương, kỷ luật trong ngành… Về tinh giản biên chế, luật quy định thì chúng ta phải thực hiện nhưng còn về tổ chức bộ máy hiện trạng, hiện nay thì tạm thời để nguyên, tương lai vẫn phải thực hiện; các ý kiến đề nghị khác của các đồng chí phải có đề án, lý do cụ thể để Lãnh đạo Viện quyết định. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng lưu ý các đại biểu tại Hội nghị là lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị, trong thời gian tới cần chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình; phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các hoạt động thi đua hướng tới Kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ V… tránh lãng phí, hình thức mà phải thật sự thiết thực và hiệu quả.​

Nguồn tin: http://tapchikiemsat.org.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Giới thiệu

Đăng lúc: 01.01.1970 07:00 - Đã xem:


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 315
  • Tháng hiện tại: 65931
  • Tổng lượt truy cập: 11735061