Nhằm thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 04/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kết luận số 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ  Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 08/3/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Chiều ngày 09/6/2022, Chi bộ Phòng 8 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới, phát huy ý chí tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong xây dựng đảng và xây dựng Ngành”.

Tham dự và chỉ đạo diễn đàn có đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và toàn bộ đảng viên chi bộ có mặt đầy đủ. 

Đồng chí Lê Văn Sum - Bí thư chi bộ, chủ trì diễn đàn, quán triệt mục đích, yêu cầu của diễn đàn, đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm được nêu tại Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề năm 2021. Trên cơ sở các nội dung quán triệt, đồng chí Lê Văn Vũ đã đưa ra báo cáo đề dẫn và gợi ý một số nội dung thảo luận, liên hệ với chủ đề vai trò, trách nhiệm, nội dung của phong cách nêu gương cũng như một số giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Diễn đàn diễn ra với không khí trao đổi sôi nổi, có rất nhiều ý kiến tham luận của đảng viên. Các tham luận đã mạnh dạn đánh giá về việc nêu gương; hệ lụy, hậu quả của không gương mẫu dẫn đến ảnh hưởng đến uy tín của đảng viên trong lòng nhân dân; việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, liên hệ trong công việc, cuộc sống; từ đó, đề xuất các biện pháp thực hiện “tự soi”, “tự sửa” cho từng bản thân đảng viên và cách thức lãnh đạo, đôn đốc của cấp ủy chi bộ, đảng bộ.


Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị  đã phát biểu chỉ đạo. Đồng chí yêu cầu các đảng viên tập trung đi sâu phân tích, trao đổi, bàn bạc một số vấn đề liên quan đến hoạt động của phòng để cùng thảo luận đưa ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của chi bộ, cơ quan. 

Kết luận diễn đàn, đồng chí Lê Văn Sum khẳng định: Nêu gương chính là hoạt động thường xuyên, giúp cho các cán bộ đảng viên thực hiện công việc một cách tích cực, hiệu quả. Đồng chí đề nghị đảng viên chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn việc đối chiếu với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Chi bộ, cá nhân đảng viên và phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thông qua diễn đàn này để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ chúng ta nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đồng thời nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư của Ban  Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Tác giả: Ngọc Phương – Phòng 8 VKSND tỉnh Quảng Trị