Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc “nêu gương” của mọi tổ chức, mọi lực lượng cách mạng và mọi cá nhân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Người, sở dĩ cần phải “nêu gương” là do đặc thù của nền văn hóa, đạo đức phương Đông luôn coi trọng tình cảm, luôn lấy cái tốt đẹp của người khác để làm tấm gương soi mình. Người viết: “Nói chung thì các dân  tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.


Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có sức hút to lớn đối với quần chúng nhân dân vì thế “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Người muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề cực kì quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương.

Với tinh thần đó, sáng ngày 29/4/2022 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và nắm vững nội dung chuyên đề năm 2022 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”; Chi bộ đã cụ thể hóa các nội dung chuyên đề phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân trong năm 2022.

Việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đã được cán bộ, Đảng viên đơn vị xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần, trách nhiệm; gắn chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là động lực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; với 05 đức tính của người cán bộ kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". 

Để vận dụng đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả phong cách nêu gương của Bác. Trong thời gian tới đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị quyết tâm thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, nội dung của phong cách nêu gương:

Chi bộ, cơ quan, đơn vị cần có phương pháp tổ chức thiết thực nhằm tạo điều kiện cho tất cả công chức, người lao động, đảng viên trong chi bộ quán triệt đầy đủ các quy định của đảng, nhà nước và nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, theo tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “làm mực thước cho người ta bắt chước”.Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu hằng ngày đều tự xem xét lại mình, xem xét cái gì đúng, cái gì sai, nguyên nhân vì đâu và suy nghĩ, tìm cách sửa chữa để làm việc tốt hơn, sống đẹp hơn, tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí từ đó chuyển thành nhận thức và hành động tự giác; cần thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

Hai là, luôn nắm vững và thực hiện tốt nguyên tắc, phương pháp về phong cách nêu gương:

Để có thể nêu gương trước quần chúng, cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện tốt lời nói đi đôi với việc làm và phải biết tuyên truyền rộng rãi gương người tốt, việc tốt trong nhân dân. Nói đi đôi với làm là yêu cầu bắt buộc, là nguyên tắc cao nhất của phong cách nêu gương, là thước đo, tấm gương phản chiếu tư cách của người cán bộ, đảng viên. 

Ba là, nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu quả rèn luyện về sự nêu gương:

Để có thể nêu gương trước quần chúng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải ra sức rèn luyện, kiên quyết đấu tranh khắc phục những tồn tại, yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra; phải ngày càng nâng cao đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống lợi ích nhóm, chống lối sống cơ hội, thực dụng, lối sống vì tiền tài, danh vọng, vô cảm trước những khó khăn, vất vả của quần chúng nhân dân.

Chỉ có nâng cao hiệu quả rèn luyện các phẩm chất ấy thì cán bộ, đảng viên mới làm gương cho quần chúng, giữ vững được niềm tin của nhân dân với Đảng. Mặt khác, cán bộ, đảng viên phải tận tâm, tận lực, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong mọi hoàn cảnh cán bộ, đảng viên phải là những chiếc đầu tàu, tạo nên động lực mạnh mẽ, kéo cả đoàn tàu quần chúng tiến lên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Trong thời gian tới, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Thông qua việc học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Trị nói chung và huyện Triệu Phong nói riêng phát triển nhanh và bền vững./.


Tác giả: Nguyễn văn Long - Viện KSND huyện Triệu Phong