Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 01/9/2021 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, về tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Vào ngày 15/9/2021, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan (Hội nghị được tổ chức tại 04 địa điểm để đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

Đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan đã nghiêm túc tiếp thu, học tập; nhận thức sâu sắc ý nghĩa của ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng của Bác; đồng thời xác định đây là một nhiệm vụ mà mỗi cá nhân có trách nhiệm thực hiện trong cả quá trình công tác và rèn luyện để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Ngành, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kết thúc Hội nghị quán triệt và học tập, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu Chi ủy các chi bộ tiếp tục đưa nội dung thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; hàng năm tổ chức cho mỗi đảng viên lựa chọn một số nội dung của chuyên đề toàn khóa để đăng ký cam kết thực hiện. Đảng viên, quần chúng, người lao động trong các đơn vị viết thu hoạch kết quả học tập chuyên đề toàn khóa; đồng thời xác định kết quả việc thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là một trong những tiêu chí được đưa vào đánh giá, phân loại chi bộ và đảng viên cuối năm./.

                                                    Thu Hà - Văn phòng Đảng ủy