Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị tại Hội nghị giao ban tuần ngày 10/12/2021 về việc: Các đơn vị nghiệp vụ chủ động xây dựng chương trình công tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của khâu công tác và các chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội và Ngành giao; Ngày 20/12/2021, Phòng 9 VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề để định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Phòng năm 2022. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Hà Quảng Hưng, Ủy viên Ban cán sự, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. 


Sau khi nghe đồng chí Đặng Thị Thanh Hoằng - Trưởng phòng 9 quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh; mục đích, yêu cầu, các nội dung cần thảo luận; nêu và phân tích những hạn chế, thiếu sót của Phòng trong năm 2021; các công chức trong Phòng đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc thảo luận, xác định rõ những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến kết quả công tác của Phòng ở một số nội dung chưa cao. Từ đó tập thể Phòng 9 đã thống nhất tiếp tục xác định nội dung trọng tâm đột phá năm 2022 là: “Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp” và “Nâng cao số lượng, chất lượng kiến nghị phòng ngừa vi phạm, nhất là trong lĩnh vực thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển quyền sử dụng đất”. Với quyết tâm chính trị cao, tập thể Phòng 9 phấn đấu trong 6 tháng đầu năm 2022 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, kiến nghị phòng ngừa vi phạm, thông báo rút kinh nghiệp; kiên quyết tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi phát hiện bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật… 

Đồng thời với việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Trưởng phòng đã tiến hành phân công nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với trình độ, năng lực, chức danh tư quản lý, chức danh tư pháp và vị trí việc làm của từng công chức. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hà Quảng Hưng Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Phòng 9 năm 2021 và sự chủ động, tích cực của tập thể Phòng 9 trong việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, sự đồng thuận và quyết tâm cao của công chức Phòng 9 trong việc đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ khâu công tác ngay trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu: Ngay sau khi có Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, Hướng dẫn của Vụ 9, Vụ 10 và Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo và công chức Phòng 9 phải kịp thời nghiên cứu, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mới được quy định trong các văn bản trên vào chương trình công tác năm 2022 của Phòng; Phòng 9 chủ động nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Viện triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng”; Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thì Phòng 9 cần quan tâm, chú trọng công tác hướng dẫn, giải đáp nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra đối với  VKSND cấp huyện; đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan, giữa VKSND hai cấp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, không để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân…   

Đồng chí Đặng Thị Thanh Hoằng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh để bổ sung vào Chương trình công tác năm 2022 của Phòng; Đồng thời đồng chí Trưởng phòng yêu cầu công chức Phòng 9 tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương công vụ, tinh thần đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của bản thân và của Phòng năm 2022./. 

                                                   Hoàng Thị Thúy - VKSND  tỉnh Quảng Trị