Thực hiện chương trình công tác Thanh tra năm 2021, xét thấy tình hình tranh chấp và giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Gio Linh có chiều hướng gia tăng và diễn biến khá phức tạp. Ngày 11/10/2021, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1484/QĐ-VKS-TTr-KT về thanh tra công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh. 

Đoàn thanh tra do Viện trưởng thành lập, ngoài các Thanh tra viên thuộc phòng Thanh tra - Khiếu tố còn có sự tham gia của đồng chí Trưởng phòng 9, VKSND tỉnh. Căn cứ quyết định của Viện trưởng, Đoàn đã ban hành kế hoạch thanh tra trên tinh thần đổi mới phương pháp làm việc. Yêu cầu đơn vị và những đồng chí được giao nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thanh tra thực hiện tự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Trên cơ sở đó Đoàn yêu cầu cung cấp hồ sơ có liên quan để nghiên cứu, thẩm định nhằm đánh giá khách quan, toàn diện công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực này tại đơn vị được thanh tra. Làm rõ những ưu điểm, những cách làm hay để biểu dương, nhân rộng, đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để báo cáo lãnh đạo có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Ngày 18/10/2021, Đoàn đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại VKSND huyện Gio Linh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thanh tra VKSND tỉnh đã triển khai hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch công tác năm 2021.