Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 03/8/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, ngày 22/8/2019 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Hữu Ân, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trình bày nội dung của Nghị quyết.

 Tại Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí Hà Quảng Hưng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trình bày nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đồng thời quán triệt kế hoạch của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về tổ chức Đại hội Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023.