Đảng, Đoàn thể

Ngày 04/01/2022, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021). Đồng chí Hà Quảng Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.