Biên chế - Tuyển dụng

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024; các hướng dẫn của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2024 và Kế hoạch số 02/KH-VKS-VP ngày 02/01/2024 của VKSND tỉnh Quảng Trị về công tác kiểm sát và công tác thi đua khen thưởng năm 2024; ngày 22/01/2024, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024.


Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng phụ trách đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023 của đơn vị Văn phòng tổng hợp. Năm 2024, thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả” và chủ đề của phong trào thi đua yêu nước năm 2024: “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”, Văn phòng tổng hợp đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác của Văn phòng tổng hợp và kế hoạch công tác của từng cá nhân để có biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Tổ chức thực hiện nghiêm “Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024” do Phó Chánh Văn phòng phụ trách đã ký với Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị cũng đã đề ra cụ thể các nhiệm vụ để công chức và người lao động trong đơn vị Văn phòng tổng hợp (được cụ thể hóa tại Chương trình số 02/CTr-VPTH ngày 08/01/2024), làm cơ sở xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân; xác định mục tiêu, yêu cầu và chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng, đúng thời hạn nhiệm vụ theo sự phân công; đồng thời là cơ sở để các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh và VKSND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Văn phòng tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại các chỉ thị, hướng dẫn và kế hoạch công tác nêu trên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Các nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công được công chức, người lao động trong đơn vị Văn phòng tổng hợp nhất trí cao và quyết tâm thực hiện tốt trong năm công tác mới.


                                        Tác giả: Ngọc Châu - VKSND tỉnh Quảng Trị