Tiếp công dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước ta. Hoạt động này cũng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân với phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Thông qua các hoạt động này để các tổ chức, cá nhân được Nhà nước trao quyền quản lý nắm được yêu cầu, tâm tư nguyện vọng để giải quyết, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và công dân. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các quy định, văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân như: Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 

Trên cơ sở định hướng lãnh đạo của Đảng và quy định của Hiến pháp và Pháp luật về nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, ngành Kiểm sát đã thể chế hóa và ban hành hệ thống văn bản pháp lý quy định về công tác tiếp công dân nhằm nâng cao hiệu quả của khâu công tác này như: Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/2/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 242/QĐ-VKSTC ngày 26/7/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về ban hành Nội quy tiếp công dân; Quyết định số 80/QĐ-VKS ngày 10/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về ban hành Nội quy tiếp công dân.

Thực hiện công văn số 185/CV-TTr-KT của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị “Về việc triển khai thực hiện Nội quy tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị”, ngày 21/4/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Nội quy tiếp công dân kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKS của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong và đã niêm yết bảng Nội quy tiếp công dân tại đơn vị. Theo đó, đã xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của công chức làm công tác tiếp công dân cũng như trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận với nhau. Ngoài việc tiếp công dân thường xuyên theo lịch đã niêm yết tại phòng tiếp công dân, thì còn phải tiếp công dân trong những trường hợp đột xuất. 

                                               

                                                   Tác giả: Thu Thủy- VKSND Triệu Phong