Sáng ngày 08/11/2023, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Gio Linh tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2023 với chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Đồng chí  Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng chủ trì diễn đàn.

Thông qua diễn đàn các đảng viên đã trao đổi, thảo luận đi sâu phân tích, đánh giá các kết quả mà Chi bộ đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới, nhất là trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay và liên hệ với nhiệm vụ được giao.