Chiều ngày 25/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021 với nội dung kết hợp 02 chuyên đề, đó là: “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Hồ Xuân Hải – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện chủ trì Diễn đàn. Tham dự và chỉ đạo Diễn đàn có đồng chí Lê Thanh Hải – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng.

 

(Toàn cảnh Diễn đàn của Chi bộ VKSND huyện Hải Lăng)

Tại Diễn đàn, đồng chí Hồ Xuân Hải - Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng đánh giá lại việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" ,"tự chuyển hóa" trong nội bộ; đánh giá việc thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; đánh giá tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, biểu hiện mà chi bộ đã nhận diện trong các diễn đàn lần trước. Qua đó nhận thấy rằng, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc hơn trong việc học tập chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đã mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm, thẳng thắn hơn trong tự phê bình và phê bình để khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Cũng tại Diễn đàn, sau khi được quán triệt mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 35-NQ/TW, các đảng viên đã thảo luận sôi nổi tinh thần xây dựng, tự soi, tự sửa; liên hệ tình hình địa phương và đơn vị, các đảng viên đã đưa ra một số vấn đề nhận diện để thảo luận như: tăng cường nâng cao cảnh giác trong không gian mạng và các quan điểm sai trái, thù địch, liên hệ trong tình hình thực tiễn và phân tích nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Hồ Xuân Hải- Bí thư chi bộ, Viện trưởng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc nghiêm túc chuẩn bị ý kiến chất lượng để tham gia tại buổi Diễn đàn. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh chống lại các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch thì nhận thức của toàn thể cán bộ đảng viên là rất quan trọng, mỗi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương để lan tỏa những thông tin tích cực, tạo niềm tin cho công chức và người lao động trong đơn vị.