Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác THAHS tại cộng đồng trên địa bàn huyện; vừa qua Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THAHS tại 06 Ủy ban nhân dân (UBND) xã và thị trấn trên địa bàn huyện. 


Đồng chí Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát 

Qua công tác kiểm sát nhận thấy, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc mở sổ theo dõi đầy đủ; hồ sơ THA có quyết định phân công người theo dõi, giám sát, giáo dục; có bản cam kết của người chấp hành án; hàng tháng có bản tự nhận xét của người chấp hành án, bản nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành án và nghĩa vụ của người chấp hành án tại địa phương đúng theo quy định... UBND các xã, thị trấn đã có biện pháp quản lý, giáo dục người chấp hành án, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ sửa chữa lỗi lầm, sớm tái hòa nhập cộng đồng và đề xuất các mô hình phát triển kinh tế, giúp các bị án ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đối với những bị án có đủ điều kiện xét giảm thời gian thử thách, các xã, thị trấn kịp thời báo cáo đề nghị Cơ quan THAHS Công an huyện lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời gian thử thách cho bị án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và ưu điểm nêu trên, qua công tác kiểm sát phát hiện một số thiếu sót, vi phạm của UBND cấp xã, thị trấn theo quy định của Luật THAHS như: Không thông báo về việc phối hợp với gia đình; không báo cáo kết quả chấp hành án cho Cơ quan THAHS huyện Hải Lăng... 

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Hải Lăng đã ban hành 06 bản kết luận, trong đó có 05 bản kết luận có kiến nghị yêu cầu UBND các xã, thị trấn khắc phục ngay những thiếu sót nêu trên.

Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã nhất trí cao, nghiêm túc tiếp thu nội dung kết luận, kiến nghị của VKSND huyện Hải Lăng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã, thị trấn tham mưu cho UBND xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

                                                             Tác giả: Ngọc Nhung - VKSND Hải Lăng