Trao đổi nghiệp vụ

Khi Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ án dân sự, có phát sinh yêu cầu giải quyết việc dân sự (một trong số những trường hợp cụ thể đó là: Khi đang giải quyết vụ án chia di sản thừa kế, phát sinh yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu), thì Tòa án có thể giải quyết việc dân sự đó trong cùng một vụ án hay phải thụ lý giải quyết việc dân sự riêng. Về vấn đề này, có hai loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng: Trong trường hợp phát sinh yêu cầu giải quyết việc dân sự khi đang giải quyết vụ án dân sự, thì Tòa án có thể giải quyết việc dân sự trong cùng một vụ án. Bởi vì, việc giải quyết việc dân sự đó nó có liên quan đến nội dung cần giải quyết của vụ án và việc giải quyết trong cùng một vụ án sẽ rút ngắn thời hạn giải quyết vụ án dân sự.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng: Trong trường hợp phát sinh yêu cầu giải quyết việc dân sự khi đang giải quyết vụ án dân sự, thì Tòa án phải thụ lý giải quyết việc dân sự riêng mà không được giải việc dân sự trong cùng một vụ án. Mặc dù vụ án dân sự và việc dân sự đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự và việc giải quyết việc dân sự được thực hiện theo hai trình tự, thủ tục khác nhau và hậu quả pháp lý cũng khác nhau. Nếu giải quyết việc dân sự trong cùng một vụ án dân sự thì sẽ ảnh hưởng đến quyền kháng cáo, kháng nghị. Do đó, khi đang giải quyết vụ án dân sự mà phát sinh yêu cầu giải quyết việc dân sự thì Tòa án phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự để thụ lý giải quyết việc dân sự (trong trường hợp cụ thể nêu trên thì Tòa án phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án chia di sản thừa kế để giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu). Sau khi có quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật, Tòa án mới phục hồi và giải quyết vụ án dân sự. Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật là cơ sở để giải quyết vụ án dân sự.

Chúng tôi nêu vấn đề này để bạn đọc trong Ngành cùng trao đổi, từ đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để thực hiện thống nhất.

Tác giả bài viết: Văn Dũng – VKSND tỉnh Quảng Trị