Ngày 27/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã cử Kiểm sát viên Trần Thị Thu Thủy kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong theo Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 06/QĐ-CTHADS ngày 24/5/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong.