Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chiều ngày 16/02/2023 Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đông Hà phối hợp Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.

       Chủ trì hội nghị, về phía cơ quan VKSND thành phố Đông Hà có đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Viện trưởng. Về phía Công đoàn VKSND thành phố Đông Hà có đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Chủ tịch Công đoàn, cùng sự tham dự của toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Viện trưởng VKSND thành phố Đông Hà phát biểu tại Hội nghị.


       Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành năm 2022 và Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2022. Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Viện trưởng VKSND TP Đông Hà trình bày Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 và phát động, triển khai phong trào thi đua năm 2023. Các báo cáo đều đánh giá: Năm 2022, dưới sự Lãnh đạo của Chi bộ và Lãnh đạo cơ quan, toàn thể công chức và người lao động đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Đơn vị đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác, những kết quả nổi bật là: Đã thực hiện có hiệu quả công tác trọng tâm, đột phá là “Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra”, thực hiện tốt nhiệm vụ chống bỏ lọt tội phạm và oan sai; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Đông, Phụ trách Kế toán cơ quan và đồng chí Hoàng Thị Kim Hoa trình bày Báo cáo về tình hình kinh phí hoạt động của cơ quan năm 2022; Báo cáo kinh phí hoạt động của công đoàn năm 2022; Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh trình bày Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2022. Theo các báo cáo, năm 2022 việc quản lý tài chính, tài sản công chặt chẽ; sử dụng kinh phí, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hoạt động của ngành. BCH Công đoàn đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm đến đời sống của công chức và người lao động trong cơ quan. Công đoàn tích cực vận động công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện chia sẻ với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, hiến máu nhân đạo... Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên đã tạo một không khí vui tươi phấn khởi trong toàn thể cơ quan, động viên khích lệ tinh thần công chức và người lao động trong phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Sau khi nghe các báo cáo, công chức, người lao động đã thảo luận sôi nổi, và nhất trí với những Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung) và bầu thành viên bổ sung vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.