Tin hoạt động phong trào

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị; ngày 24/02/2023, VKSND tỉnh Quảng Trị tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động (CC-NLĐ) năm 2023.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm có: Đồng chí Dương Xuân Sanh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Hà Quảng Hưng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Trần Thị Hà, Chánh Thanh tra, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh và sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động cơ quan VKSND tỉnh Quảng Trị.


Toàn cảnh Hội nghị

Mặc dù, không có sự tham gia chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh, nhưng Hội nghị đã được tổ chức một cách bài bản,. Sau phần khai mạc, giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị theo đúng trình tự, quy trình quy định. Hội nghị đã được nghe các loại báo cáo như: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 và triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023; Báo cáo kinh phí hoạt động năm 2022 của Công đoàn cơ quan; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan VKSND tỉnh; Báo cáo tổng kết công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022.

Phần thảo luận diễn ra rất sôi nổi, các ý kiến tham gia đều nhằm góp ý thực hiện các nhiệm vụ và xây dựng cơ quan như: Thực hiện các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2023 của VKSND tỉnh Quảng Trị về công tác kiểm sát năm 2023; Tăng cường giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho công chức và người lao động trong cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nội dung phát động thi đua; phát động các phong trào thi đua và có biện pháp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 theo Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 04/01/2023 của VKSND tối cao và Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 09/01/2023 của VKSND tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt là các ý kiến góp ý của CC-NLĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ diễn ra sôi nổi, hầu hết đều là những ý kiến phù hợp thực tiễn công tác và hoạt động Ngành hiện nay.

Năm 2022, BCH Công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động CC-NLĐ tích cực tham gia học tập các nghị quyết của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của CC-NLĐ trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan; triển khai thực hiện các nghị quyết của Công đoàn cấp trên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CC-NLĐ góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác được giao. Trước những nhiệm vụ nặng nề năm 2023 với những thuận lợi mới, cơ hội mới nhưng không ít những khó khăn, thách thức, CC-NLĐ VKSND tỉnh Quảng Trị phấn đấu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục triệt để những khuyết điểm tồn tại, có sự chuyển biến thật sự trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh chung của toàn đơn vị nhằm xây dựng VKSND Quảng Trị ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hội nghị đã phát động, hưởng ứng tập trung tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua. Hội nghị đã triển khai việc ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa người đứng đầu cơ quan và tổ chức Công đoàn cơ sở;


            (Ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan và đại diện tổ chức Công đoàn)

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng quy trình, quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở. Các đồng chí Nguyễn Trường, Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Thị Thu Sương được Hội nghị bầu chọn vào Ban thanh tra nhân dân với kết quả 100% phiếu nhất trí.


(Lãnh đạo VKSND tỉnh và BCH Công đoàn chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024)

Sau một thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, tập trung, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Sanh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận ghi nhận và biểu dương những thành tích mà CC-NLĐ VKSND tỉnh đã đạt được trong năm 2022; kêu gọi toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan phải kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023.

     Tác giả: Kim Lành – VKSND tỉnh Quảng Trị