Biên chế - Tuyển dụng


Thực hiện Công văn số 1417/VKSTC-V15 ngày 12/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024; Thông báo số 115/TB-T2-ĐT ngày 12/4/2024 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Kế hoạch số 24/KH-VKS-P15 ngày 17/4/2024 của VKSND tỉnh Quảng Trị về việc sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024. Ngày 03/6/2024, VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ tuyển thí sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024. 

Tại buổi sơ tuyển, đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Ban sơ tuyển đã phổ biến nội dung, yêu cầu, cách thức, trình tự sơ tuyển theo quy định của Ngành.


Ban sơ tuyển đã thẩm định hồ sơ, lý lịch; kiểm tra chiều cao, cân nặng, giọng nói, hình thức của 28 thí sinh tham gia sơ tuyển. Kết quả sơ tuyển được thông báo công khai, có sự giám sát của Ban sơ tuyển và giữa các thí sinh. Việc sơ tuyển được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định của VKSND tối cao và Thông báo của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Ngay sau sơ tuyển, VKSND tỉnh Quảng Trị cấp phiếu sơ tuyển cho thí sinh đồng thời hoàn tất hồ sơ báo cáo VKSND tối cao và gửi về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đảm bảo về tiến độ thời gian quy định./.