Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị;  từ ngày 01/4 đến 05/4/2024, Viện trưởng VKSND tỉnh đã thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; đồng thời đối thoại với công chức, người lao động trong các đơn vị. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh và một số Lãnh đạo đơn vị cấp phòng.


Kết quả kiểm tra tại 06 VKSND cấp huyện (VKS thành phố Đông Hà; VKS huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa và Hải Lăng) thấy: Các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 02/01/2024 của VKSND tỉnh Quảng Trị và các chỉ thị, hướng dẫn của VKSND cấp trên; xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị, trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá và triển khai thực hiện đúng tiến độ. Về cơ bản các chỉ tiêu công tác đều được các đơn vị triển khai thực hiện; đặc biệt là các chỉ tiêu chủ động như tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, xác định án điểm, trực tiếp kiểm sát... Các đơn vị cũng đã chú trọng và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Ngành được quan tâm, đưa ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Lãnh đạo các đơn vị đã phân công công tác cụ thể đối với từng công chức, người lao động; mỗi công chức đều xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công; cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương và Quy tắc ứng xử ngành Kiểm sát nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024. 


Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra đã có đề xuất, kiến nghị đối với Lãnh đạo VKSND tỉnh trong việc quan tâm cấp thêm trang thiết bị để phục vụ công tác, đặc biệt là phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành.


Kết luận kiểm tra tại các đơn vị, Lãnh đạo VKSND tỉnh kịp thời biểu dương các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 02/01/2024 của VKSND tỉnh Quảng Trị; ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã nỗ lực thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2024; đồng thời đôn đốc các đơn vị chưa thực hiện được một số chỉ tiêu công tác phải tổ chức thực hiện kịp thời; yêu cầu phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành; chú trọng công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết các vụ án, vụ việc; đoàn kết, nhất trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đối với các đề xuất, Lãnh đạo VKSND tỉnh chỉ đạo trong lúc chờ đợi được cấp thêm trang thiết bị thì trước hết các đơn vị phải khắc phục khó khăn, tận dụng những thiết bị hiện có để phục vụ tốt nhiệm vụ./.

                             

                                   Tác giả: Thu Hà – VKSND tỉnh