Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 91-HD/HU ngày 14/02/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị về học tập và triển khai chuyên đề năm 2023; Hướng dẫn số 45-HD/HU ngày 21/02/2023 của Thị ủy Quảng Trị về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2023; Ngày 18/5/2023, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Đồng chí Hồ Văn Nhân - Thị ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thị Lệ - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đã quán triệt các nội dung cơ bản về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Hiện nay, ngành Kiểm sát đang yêu cầu xây dựng hình ảnh của người cán bộ Kiểm sát vừa hồng, vừa chuyên, phải "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.


Đ/c Trần Thị Lệ - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND tx.Quảng Trị phát biểu quán triệt tại diễn đàn

Các đảng viên của Chi bộ đã thảo luận sôi nổi với nhiều nội dung khác nhau trên tinh thần thẳng thắn xây dựng; nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm, từ đó đề ra giải pháp để cùng nhau sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới. 

Phát biểu kết thúc buổi diễn đàn, đồng chí Trần Hữu Ân và đồng chí Hồ Văn Nhân đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung sinh hoạt Chuyên đề, đồng thời thống nhất các giải pháp cụ thể được nêu ra trong các bài tham luận của các đảng viên. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tác giả: Vân Anh - VKSTX Quảng Trị