Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TU ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 16/02/2023 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, về tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ngày 06/3/2023 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” .

Tham gia Hội nghị gồm toàn thể cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan. Đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt Chuyên đề năm 2023.