Thực hiện Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 04/QĐ-CTHADS ngày 20/4/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị. Ngày 25/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã cử Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát hoạt động tiêu hủy vật chứng đối với những tang vật trong các vụ án ma túy tại Kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm sát nhận thấy: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã chấp hành đúng quy định về thành phần Hội đồng tiêu hủy cũng như trình tự, thủ tục tiến hành tiêu hủy theo Điều 125 Luật Thi hành án dân sự; Điều 33 Nghị định số 62/2015 ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Trước khi tiến hành việc tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy đã xem xét, đối chiếu tình trạng niêm phong, số lượng, chủng loại tương ứng với nội dung của các biên bản bàn giao, bản án của Tòa án và quyết định thi hành án. Quá trình tiêu hủy được thực hiện nghiêm túc, diễn ra an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường.  


“Kiểm sát viên kiểm sát quá trình tiêu hủy vật chứng”


Tác giả: Ngọc Phương – Phòng 8 VKSND tỉnh Quảng Trị