BÁO CÁO Sơ kết 5 năm việc thực hiện Kế hoạch 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”