Ngày 25/5/2023, Chi bộ Phòng 7, 9 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước”. Căn cứ vào nội dung lựa chọn, chi bộ đã đổi mới phương thức sinh hoạt và mở rộng thành phần tham dự diễn đàn gồm toàn thể đảng viên và quần chúng trong chi bộ.


Đ/c Đặng Thị Thanh Hoằng - Bí thư Chi bộ phát biểu tại diễn đàn

Sau khi nghe đồng chí Đặng Thị Thanh Hoằng - Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu của việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ, tóm tắt những nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề học tập năm 2023 và gợi ý một số nội dung trọng tâm cần thảo luận, liên hệ, các đảng viên và quần chúng đã tiến hành thảo luận trên tinh thần dân chủ, cởi mở, chân tình, thẳng thắn, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các ý kiến đều nhận thức đúng và đầy đủ về nội dung, vai trò trách nhiệm nêu gương của cá nhân, những giải pháp, phương pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt nam; trên cơ sở tự đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt nam nói chung, văn hóa, con người Quảng Trị, văn hóa, công chức Ngành kiểm sát nhân dân nói riêng gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (Kết luận số 21), Quy định 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Về những điều Đảng viên không được làm”; 82 biểu hiện nhỏ suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức mà Đảng đã chỉ ra; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành kiểm sát nhân dân Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 và Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kết quả thực hiện phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025… để từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm khắc phục những hạn chế khuyết điểm của bản thân. 

Chi ủy chi bộ thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, đồng thời đưa vào Nghị quyết của chi bộ với các nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng nghiệp vụ; thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 765-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành kiểm sát nhân dân.

Hai là: Triển khai kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành... trong toàn thể công chức tại chi bộ. Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên trong đó chú trọng công tác tự đào tạo theo đúng hướng dẫn tại Công văn 1065/VKSTC-V15 ngày 24/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Phân công, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại đơn vị”; Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan -Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Ba là: Tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, quan điểm lập trường chính trị, lối sống trong sạch lành mạnh, chống tham nhũng lãng phí, ý thức tôn trọng kỷ luật và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành. Nâng cao ý thức trong học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Luôn tôn trọng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa Chi bộ và các phòng nghiệp vụ.

Bốn là: Lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, chân tình, cởi mở để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; Thực hiện tốt phương châm “Tự soi, tự sửa” để tự giác nhận khuyết điểm về sai sót của bản thân, của đồng nghiệp, kịp thời đề ra giải pháp  khắc phục những khuyết điểm; không đùn đẩy đổ lỗi của mình cho cho người khác; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết luận diễn đàn, đồng chí Bí thư chi bộ đã biểu dương tinh thần tự phê bình và phê bình của các đảng viên và quần chúng, đồng thời yêu cầu mỗi đảng viên, quần chúng lựa chọn một số nội dung cụ thể gắn với chuyên đề năm 2023 để đăng ký thực hiện. ./.


Tác giả: Thanh Hoằng - VKSND  tỉnh Quảng Trị