Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 04/3/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ngày 18/5/2022, Chi bộ Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Diễn đàn có đồng chí Trần Hưng Bình – Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị; tham dự Diễn đàn có toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Văn phòng tổng hợp.Ảnh toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua Chi bộ Văn phòng tổng hợp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 08/3/2022 của Đảng ủy VKSND tỉnh Quảng Trị về Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chủ đề học tập chuyên đề năm 2022.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của chi bộ; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, công chức để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Kết luận 21, các quy định của Trung ương 4, Hướng dẫn 06 của Đảng ủy Khối và Chuyên đề năm 2022. Chi bộ lựa chọn chủ đề Diễn đàn là “Học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, phát huy ý chí tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong xây dựng đảng và xây dựng Ngành”.

Để góp phần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách “Nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của người cán bộ Kiểm sát trong thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với việc thực hiện tốt Nghị Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từ đó vận dụng đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả trong thực tiễn. Diễn đàn chi bộ Văn phòng tổng hợp đã tập trung thảo luận một số vấn đề như:  Nhận thức về vai trò, nội dung của phong cách nêu gương trong mỗi cá nhân, tập thể Chi bộ, đơn vị; thực hiện nguyên tắc, phương pháp về phong cách nêu gương; trách nhiệm nêu gương; nâng cao hiệu quả rèn luyện về sự nêu gương; thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; mạnh dạn đổi mới, phát huy ý chí tự lực, tự cường trong mỗi một cán bộ đảng viên....

Tại buổi diễn đàn với tinh thần thảo luận dân chủ, cởi mở, chân tình, thẳng thắn, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân; các đảng viên trong chi bộ đã nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đồng thời nói lên tiếng nói với vai trò trách nhiệm của mình, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ đảng viên trong chi bộ tiếp tục nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đồng thời phát huy trách nhiệm tự lực, tự cường, đổi mới để khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Tại Diễn đàn các đảng viên cũng đã mạnh dạn đề xuất các kiến nghị, giải pháp trong công tác xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị; tổng hợp xây dựng thành Nghị quyết của chi bộ để lãnh đạo thực hiện tốt; từ đó đóng góp hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan.

Thông qua diễn đàn giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh Quảng trị trong tình hình hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, Chi ủy các chi bộ; thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong chi bộ, Đảng bộ; từ đó góp phần xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả: Võ Văn Cảnh-VPTH