Ngày 04.4.2022, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể đảng viên, công chức, người lao động VKSND tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Hưng Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi nhất của chuyên đề học tập và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc cụ thể hóa đường lối của Đảng; nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân và huy động được sự ủng hộ, chung sức của quần chúng nhân dân, góp phần đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững.

Liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân và tình hình thực tiễn tại địa phương, đồng chí Trần Hưng Bình nhấn mạnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ; vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và những yêu cầu đối với Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành kiểm sát nhân dân Quảng Trị theo tư tưởng của Bác, với các nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất: Người đứng đầu Viện kiểm sát ở hai cấp tỉnh Quảng Trị phải luôn không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, phát huy cao nhất những giá trị về đạo đức, tài năng của mình, tạo ra môi trường làm việc dân chủ, trân trọng mọi ý tưởng, mong muốn sáng tạo để truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và cho nhân dân. Để trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu có hiệu quả thì đòi hỏi phải có sự phối hợp, giúp đỡ, giám sát của đồng nghiệp, của cấp dưới, sự phản biện của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; 

Thứ hai: Chú trọng, nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong đó tự đào tạo được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, người đi trước đào tạo, bồi dưỡng người đi sau, người có kinh nghiệm truyền đạt lại cho người chưa có kinh nghiệm thông qua các cuộc họp, sinh hoạt Đảng, cơ quan, đoàn thể và thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; 

Thứ ba: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải xác định những gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho Ngành Kiểm sát phải kiên quyết thực hiện trên cơ sở tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển ổn định, bền vững của Tỉnh nhà, VKSND tỉnh Quảng Trị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng. Người đứng đầu ở VKSND hai cấp tỉnh Quảng Trị cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện để Chỉ thị này phát huy được tính hiệu lực và hiệu quả trong thực tiễn. 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Hưng Bình yêu cầu công chức, người lao động VKSND tỉnh Quảng Trị liên hệ với nhiệm vụ được phân công để lựa chọn, xây dựng kế hoạch của cá nhân trong thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025./