Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Phong, về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2023 và Kế hoạch của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Triệu Phong. Chiều ngày 26/5/2023, Chi bộ VKSND huyện Triệu Phong tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.


Hình ảnh buổi sinh hoạt

Tại diễn đàn, đồng chí Thái Thị Phương Lan - Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Triệu Phong chủ trì diễn đàn đã đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm được nêu tại Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề năm 2022 và báo cáo đề dẫn diễn đàn năm 2023, đồng thời phân tích, làm rõ thêm một số nội dung mới của các kết luận, quy định Trung ương có liên quan. Đồng thời, gợi ý thảo luật việc thực hiện văn hoá công sở, thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức ngành KSND (ban hành kèm theo QĐ số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát (Ban hành kèm theo QĐ số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao) đảm bảo nội dung thảo luận đúng trọng tâm những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát trong thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

Thông qua diễn đàn, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, gương mẫu chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành kiểm sát. 

Kết thúc diễn đàn sinh hoạt, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn cơ quan VKSND huyện Triệu Phong về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người; vận dụng để xây dựng văn hóa, con người phát triển toàn diện gắn với xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, chi bộ./.


                                                   Tác giả: Nguyễn Văn Long - Viện KSND Triệu Phong