Vừa qua, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Quảng Trị trong việc ban hành quyết định hành chính, giải quyết khiếu nại, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

         

       

        Để tăng cường sự phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng UBND với Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Trị trong thực hiện các nhiệm vụ của mỗi cơ quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10- CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng”, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, hai bên đã ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Tham dự Lễ ký kết Quy chế có Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến; Bí thư Ban Cán sự, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trần Hưng Bình và các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 14 điều, quy định về việc phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng UBND và Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Trị trong việc ban hành quyết định hành chính về giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết khiếu nại có liên quan; kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Quy chế được áp dụng đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị, các cơ quan thuộc UBND tỉnh Quảng Trị, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Trị. 

Theo đó, hai bên thực hiện phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các quyết định hành chính Nhà nước về giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phối hợp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại quyết định hành chính Nhà nước về giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động thực tiễn...Bên cạnh đó, quy chế phối hợp cũng thống nhất các nội dung khác về phương thức phối hợp, về trách nhiệm thi hành, khen thưởng, kỷ luật.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Việc ban hành Quy chế phối hợp thể hiện trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh với nhân dân, tạo tiếng nói chung để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong việc trong việc ban hành quyết định hành chính, giải quyết khiếu nại, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./. 

 

Tác giả: Phạm Vũ Ngọc Quang- VKSND thành phố Đông Hà