Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 05/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đông Hà đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh với chuyên đề năm 2021 “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham dự Hội nghị có mặt toàn thể Lãnh đạo, công chức và người lao động đơn vị. Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Đông Hà trực tiếp quán triệt, báo cáo nội dung Chuyên đề.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Bí thư Chi bộ đã quán triệt toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến toàn thể công chức người lao động đơn vị . 

 Đồng chí Bí thư Chi bộ đã quán triệt chuyên đề năm 2021 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Nội dung chuyên đề gồm 02 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”. 

Đồng chí Bí thư Chi bộ đã trình bày quá trình hình thành và phát triển, nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; từ đó đặt ra yêu cầu cần làm gì để phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay nói chung và gắn với điều kiện cụ thể của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng.

Đồng chí Bí thư chi bộ đã nêu rõ cốt lõi của Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là làm sao khơi dậy được quyết tâm, nghị lực của dân tộc ta, làm cho đất nước giàu mạnh lên bằng chính sức mạnh của mình. Qua đó đồng chí yêu cầu công chức, người lao động đơn vị tiếp tục nghiên cứu học tập để thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ. Đơn vị sẽ đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch của đơn vị để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu, trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, đưa nước ta phát triển vững mạnh. Ngoài ra, với trọng trách của người cán bộ Kiểm sát, thì bản thân mỗi người cần phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, có thái độ văn minh, lịch sự, tôn trọng khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân, tô đẹp thêm hình ảnh người đảng viên nói chung và hình ảnh người cán bộ kiểm sát nói riêng, xứng đáng với tám chữ vàng Bác Hồ đã trao tặng cán bộ Kiểm sát “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, truyền lửa cho các cán bộ, Đảng viên nhất là các cán bộ, đảng viên trẻ để cùng nhau đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Vân-VKSND thành phố Đông Hà