Thực hiện Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 10/QĐ-CTHADS ngày 20/5/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, ngày 30/5/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã cử Kiểm sát viên kiểm sát hoạt động tiêu hủy vật chứng tại Kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Quá trình kiểm sát nhận thấy: Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã chấp hành đầy đủ các quy định về thành phần Hội đồng tiêu hủy cũng như trình tự, thủ tục tiến hành tiêu hủy theo Điều 125 Luật Thi hành án dân sự; Điều 33 Nghị định số 62/2015 ngày 18/7/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Trước khi tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản của 05 Quyết định thi hành án dân sự là tang vật trong các vụ án ma túy, Hội đồng tiêu hủy đã xem xét, đối chiếu từng loại vật chứng, kiểm tra tình trạng niêm phong, số lượng, chủng loại tương ứng với nội dung của các biên bản bàn giao, bản án của Tòa án và Quyết định thi hành án; việc tiêu hủy vật chứng được thực hiện an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tác giả: Ngọc Phương – Phòng 8 VKSND tỉnh Quảng Trị