Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 22/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ Hai tuần đầu tháng, sáng ngày 06/02/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tháng 02 năm 2023 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động trong cơ quan.Sau khi cử hành nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị thay mặt Ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan đánh giá chung về kết quả thực hiện chương trình công tác và việc chấp hành chế độ công vụ tháng 01 năm 2023; thông báo kết quả cuộc họp định kỳ của Ban cán sự đảng và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2023; nhấn mạnh đến nhiệm vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023, trong đó trọng tâm là góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; tăng cường công tác thanh tra công vụ, chấp hành nội vụ và quán triệt một số văn bản liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.


                     Tác giả: Kim Quyên – VKSND tỉnh Quảng Trị