Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 04/3/20212 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề học tập chuyên đề năm 2022.

 Nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Đảng bộ Cơ quan VKSND tỉnh trong tình hình hiện nay; ngày 27/5/2022, Chi bộ Thanh tra, Khiếu tố-Phòng 15 tổ chức diễn đàn Chi bộ năm 2022. Tham gia sinh hoạt diễn đàn có mặt của tất các đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Nguyễn Trường, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ được Đảng ủy VKSND tỉnh cử tham dự và chỉ đạo.

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Phó Bí thư chi bộ đã đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm được nêu tại Diễn đàn chi bộ năm 2021. Đồng chí Bí thư Chi bộ báo cáo đề dẫn về phong cách nêu gương, ý chí tự lực tự cường của Bác và gợi ý một số nội dung thảo luận, liên hệ bản thân; các đảng viên trong chi bộ đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về học tập phong cách nêu gương, ý chí tự lực, tự cường trong công tác tại các đơn vị; 100% các đảng viên đều tham gia ý kiến; đặc biệt là ý kiến của đồng chí Lê Bá Vẻ là đảng viên đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo về Đảng và chính quyền khác nhau, từ nhận thức của mình về nêu gương của cán bộ đảng viên, đồng chí đã đề xuất những giải pháp cụ thể về lý luận và thực tiễn để chi bộ nghiên cứu và áp dụng vào thời gian tới. 

Kết thúc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Trường, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Thanh tra, Khiếu tố - Phòng 15 thay mặt Đảng ủy, Chi ủy kết luận đánh giá cao về nội dung và chất lượng buổi sinh hoạt diễn đàn. Nêu lên những kết quả tích cực buổi sinh hoạt diễn đàn mang lại như: Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, Chi ủy; thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cán bộ đảng viên, công chức; phát huy vai trò người đứng đầu, tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Chi bộ và trong xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh./.
Toàn cảnh Hội nghị diễn đàn


Đồng chí Phó bí thư Chi bộ báo cáo đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm được nêu tại Diễn đàn chi bộ năm 2021


Hình ảnh 3: Đồng chí Đảng viên Lê Bá Vẻ tham luận     Tác giả: Nguyễn Thị Kim Lành – VKSND tỉnh