Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát số 50/KH-VKS ngày 28/01/2021, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 12/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Viết Thông - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên làm thành viên.

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông đã cơ bản thực hiện đúng việc lập, quản lý các hồ sơ, sổ sách trong công tác thi hành án; ban hành các quyết định và tổ chức thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ; Thông tư  số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số vụ việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông vẫn chưa thực hiện việc thông báo cho Sở Tư pháp về việc người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự; việc tiêu hủy vật chứng vẫn còn chậm…

Trên cơ sở những vi phạm, tồn tại phát hiện qua quá trình kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông đã kiến nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông kịp thời chấn chỉnh, khắc phục để công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. 

Người viết: Thanh Hoài – VKSND huyện Đakrông