Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị, Công văn số 687-CV/BTGTU, ngày 23/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị năm 2023, VKSND huyện Vĩnh Linh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hưởng ứng tích cực cuộc thi, khuyến khích toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị tham gia. Đây là hoạt động thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đơn vị đã có 01 bài tập thể, 02 bài cá nhân gửi đến cuộc thi, các bài viết đã được đầu tư về hình thức và nội dung, bám sát chủ đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, đáp ứng tiêu chí thể lệ cuộc thi đề ra. 


Chiều ngày 28/9/2023, Ban tổ chức Cuộc thi viết về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị năm 2023 đã tổng kết trao thưởng. Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 81 tác phẩm xuất sắc gửi dự thi cấp Trung ương; đồng thời trình Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành quyết định công nhận, tặng Giải thưởng và khen thưởng. Bài viết Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc lý luận, thực tiễn, kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực” của tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh vinh dự nhận được giải Chuyên đề. Ngoài ra bài viết cá nhân “Nhận diện các thế lực phản động trên không gian mạng và xây dựng“thế trận lòng dân” trên không gian mạng” trong đơn vị cũng được Ban tổ chức trao giấy Chứng nhận bài viết có chất lượng. 

Thông qua cuộc  thi đã giúp cho cán bộ, đảng viên Chi bộ nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, có thêm hành động, việc làm thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

                               Tác giả: Thanh Nhàn- VKSND huyện Vĩnh Linh